Anorexie, bulimie a psychogenní přejídaní

H. Papežová et al.
Mladá fronta, 2018
Signatúra: K 59165

Poruchy príjmu potravy sú závažné psychické ochorenia. Nedostatok informácií a strach zo stigmatizácie vedie postihnutých a ich rodiny k odmietaniu alebo vyhýbaniu sa včasnej odbornej psychiatricko-psychologickej starostlivosti i k vyhľadávaniu alternatívnych riešení, čím sa výrazne znižuje šanca na uzdravenie.

Zámerom predkladanej knihy je poskytnúť čitateľom komplexný súhrn evidence-based biologických, psychologických, psychoterapeutických i poradenských postupov pre odborné lekárske, psychologické, psychoterapeutické a nutričné intervencie. Prináša podklady na získanie nevyhnutných špecializovaných znalostí a interdisciplinárnu spoluprácu i spoluprácu s chorými a ich rodinami. Cieľom autorského tímu je prispieť k informovanosti o nových trendoch v liečbe a zvýšiť motiváciu k včasnej adekvátnej intervencii a tiež k následnému odbornému posúdeniu efektu liečby.

Kniha zahŕňa poznatky z rýchle sa vyvíjajúceho výskumu nových liečebných metód tak biologických (nové stimulačné metódy, medikácia, mikrobióm), ako i psychologických (práca s kognitívnymi poruchami napr. flexibilitou v jedálnom režime, s emočnými faktormi, mentalizáciou). Dôležité sú témy prevencie vzniku a relapsu ochorenia, transgeneračného prenosu stravovacej patológie i prístupu k chronickým formám ochorenia.

Autori publikácie sú poprednými špecialistami s klinickými i výskumnými skúsenosťami v problematike porúch príjmu potravy a stále častejších komorbitíd, ktoré vyžadujú modifikáciu základných prístupov.