Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii

Josef Scharfen, ml.
Nucleus HK, 2013
Signatúra: K 55794

Diferenciálna diagnostika má v klinickej mikrobiológii rozhodujúcu úlohu, je jej základným atribútom. Určujúcim momentom pre klinicko-mikrobiologickú diferenciálnu diagnostiku a samotný vyšetrovací postup nie je metodológia, ale informácie na úrovni pacienta – klinická patológia procesu, anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, výsledky vyšetrenia s použitím zobrazovacích metód, biochemické a ďalšie vyšetrenia. Klinicko-patologické informácie sú tak nevyhnutnou súčasťou výzbroje klinického mikrobiológa a ako také sú aj súčasťou navrhovaných Národných štandardných operačných postupov pre ČR, ktoré sa autor pokúsil načrtnúť. Ako vzor mu slúžili britské Národné štandardné metódy (NSM).

Publikácia je rozdelená na štyri časti. V prvej sa autor venuje významu diferenciálnej diagnostiky v klinickej mikrobiológii. Druhá a tretia časť sa zaoberajú vývojom lekárskej mikrobiológie v súvislosti s hodnotením kvality a Národnými štandardnými operačnými postupmi v klinickej bakteriológii. Témou poslednej časti je infekčná imunológia a virológia. V závere autor znova zdôrazňuje ústrednú úlohu diferenciálnej diagnostiky v klinickej mikrobiológii.

Tak ako ošetrujúci lekár musí mať určité základné vedomosti z klinickej mikrobiológie potrebné na pochopenie výsledkov z laboratória, komunikáciu o nich s klinickým mikrobiológom a stanovenie klinickej diagnózy, tak na druhej strane musí aj klinický mikrobiológ pre svoju diferenciálnu diagnostiku, rozhodovanie sa o voľbe metód a pre interpretáciu výsledku mať určité vedomosti z klinickej patológie a z chorobopisu. Pre diferenciálnu diagnostiku na všetkých úrovniach je životne dôležitá vzájomná komunikácia a výmena informácií klinického mikrobiológa a ošetrujúceho lekára. Kniha pozostáva z osobných reflexií, z preložených alebo čiastočne upravených klinických preambúl NSM, zo štruktúry britských NSM modifikovaných v priebehu akreditácie pracoviska autora pre české prostredie a z časti autorových prednášok zameraných na polyfázovú identifikáciu mikroorganizmov.

Táto publikácia môže slúžiť ako praktická príručka diferenciálnej diagnostiky v klinickej mikrobiológii a ako pregraduálna a postgraduálna učebnica klinickej mikrobiológie.