Interná medicína

S. Kiňová , I. Hulín et al.
Pro Litera, 2013
Signatúra: U 11096

Kniha Interná medicína obsahuje substanciálne poznatky, ktoré sú východiskom riešenia zložitých problémov. Je určená viac pre systematické štúdium ako pre vyhľadávanie informácií pre špecialistov. Koncipovaná je tak, aby poskytovala pre lekárov najnovšie poznatky, aby bola breviárom pri každodennom riešení zložitých a zriedkavejšie sa vyskytujúcich problémov. Autori kládli dôraz aj na praktickú stránku, aby v knihe boli diagnostické a liečebné postupy zamerané na prax. Cieľom autorov bolo predložiť knihu, ktorá bude abecedou aj kompasom na spletitej ceste vnútorným lekárstvom.

Autorom sa v publikácii darí poukázať na objavy, ktoré uľahčujú pochopenie patofyziologickej podstaty mnohých chorôb. Medicína založená na dôkazoch (Evidence Based Medicine) je síce odborným základom pre výklad vzniku a rozvoja chorôb, ich diagnostiky, liečby a prevencie, avšak autori upozorňujú na to, čo je nemenej dôležité pre lekára v praxi – na „medicínsku inteligenciu“, múdrosť založenú na skúsenostiach, cite, takte, zručnosti a vhodnej komunikácii s pacientom. Pacient ocení nielen lekárovu odbornú kompetenciu, ale (a niekedy hlavne) aj empatiu, priateľský prístup, teda nielen jeho znalosti, ale aj jeho lekárske umenie.

Rozsiahla kniha má 1136 strán a je rozdelená na 11 častí: Všeobecné machanizmy a poruchy, Hematológia, Kardiológia a angiológia, Pneumológia, Gastroenterológia a hepatológia, Nefrológia, Endokrinológia, Metabolické choroby a poruchy, Reumatológia, Infektológia, Integrované súčasti internej medicíny.

Táto pozoruhodná publikácia je doplnená o pôsobivé umelecké diela - kresby známeho českého akademického maliara, grafika Oldřicha Kulhánka.

Predkladaná kniha by mala byť „po všetky časy“ trvalým spoločníkom každého lekára, špecialistu, alebo praktického lekára. Ocenia ju pedagógovia, študenti a lekári pri pregraduálnom a postgraduálnom štúdiu.