Klinická adiktologie

Kamil Kalina a kolektív
Grada, 2015
Signatúra: K 57655

Adiktológia je multidisciplinárny odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, liečbou a výskumom rizikových foriem správania, ktoré môžu viesť k závislosti na návykových látkach, alkohole, tabaku, ale aj k nefarmakologickým a nelátkovým závislostiam, ako je gambling alebo internetové závislosti.

Monografia Klinická adiktologie je komplexným dielom na takmer 700 stranách, tvorí ju 40 kapitol od 34 autorov a spoluautorov, čo nasvedčuje tomu, že sa nejedná o základy odboru, ale kniha sa snaží o rozšírenie bio-psycho-sociálneho rozmeru závislosti a liečby. Sústredí sa hlavne na témy súvisiace priamo s liečbou pacienta, riešenie dopadov závislostí na jedinca ale aj na spoločnosť, a následne sociálnu reintegráciu týchto osôb. Ako autor v predslove prisľubuje, na túto skôr teoreticky zameranú publikáciu bude nadväzovať kniha zameraná na prax Doporučené postupy v adiktologii, na ktorej sa už pracuje.

Kniha je určená študentom, ktorí v odbore začínajú, ale aj skúseným zainteresovaným odborníkom.