MRI and CT of the cardiovascular system

Charles B. Higgins, Albert de Roos
Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2013
Signatúra: K 55986

Prvé zobrazenia tlčúceho srdca s použitím počítačovej tomografie (CT) pochádzajú z konca 70. rokov minulého storočia a prvé zobrazenia srdca pomocou magnetickej rezonancie (MR) sa objavili okolo roku 1982. Obidve techniky zostali ako metódy na zobrazovanie srdca technologicky obmedzené a pre kardiovaskulárnu diagnostiku neznáme zhruba dve desaťročia. Prvé vydanie tejto publikácie z roku 2003 sa zameralo na kardiovaskulárnu MR. Druhé vydanie vyšlo už v roku 2006. Veľmi krátky interval medzi týmito dvoma vydaniami bol spôsobený veľkým technologickým pokrokom v oblasti kardiovaskulárnej MR v tomto období a objavom multidetektorovej CT v kardiovaskulárnej diagnostike. Obidve metódy sú vysoko účinné a pri niektorých aplikáciách jedinečné pri vyhodnocovaní kardiovaskulárneho systému. Tieto metódy dokážu presne zobraziť kardiovaskulárnu morfológiu, kvantifikovať fyziológiu a do istej miery aj charakterizovať tkanivo myokardu. Cieľom autorov tejto publikácie bolo zosumarizovať najnovšie poznatky v oblasti aplikácie MR a CT pri diagnostike kardiovaskulárnych ochorení. Kniha je rozdelená na 6 častí, z ktorých každá obsahuje niekoľko kapitol. Prvá časť sa venuje základným princípom týchto zobrazovacích metód, ďalšie sa postupne zaoberajú diagnostikou získaných, vrodených, ischemických a vaskulárnych chorôb srdca. Témou poslednej časti je intervenčná MRI. V tomto treťom vydaní pribudlo 7 nových kapitol. Medzi autormi nájdeme vedcov pracujúcich v základnom výskume, kardiológov a rádiológov z celého sveta. Publikácia poteší najmä kardiológov, ale aj všetkých ostatných odborníkov, ktorí sa zaoberajú diagnostikou kardiovaskulárnych ochorení.