Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I.

M. Kožuchová a kol.
Vydavateľstvo Osveta, 2019
Signatúra: K 59340

Predkladaná monografia integruje najnovšie a aktualizované poznatky týkajúce sa manažmentu domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zároveň reaguje na trendy vývoja tejto formy starostlivosti. V knihe je spracovaný manažment starostlivosti o pacienta v jeho prirodzenom sociálnom prostredí, so zameraním sa na vybrané aspekty a problémy súvisiace s poskytovaním domácej ošetrovateľskej starostlivosti v kontexte manažmentu domácej ošetrovateľskej starostlivosti ako celku. Monografia rešpektuje všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vytvárajú podmienky na optimálne fungovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Cieľom monografie je prispieť svojím obsahom k rozšíreniu a prehĺbeniu poznania domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Úvodné kapitoly sú venované úvodu do problematiky, kvalite a bezpečnosti domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ochrane zdravia a hygienickým aspektom pri poskytovaní domácej zdravotnej starostlivosti. Svoje miesto tu má aj kapitola o edukácii, ktorá prispieva k zlepšovaniu, resp. udržiavaniu kvality života pacienta, jeho rodine, blízkym a zároveň má minimalizovať alebo zabraňovať neefektívnej eskalácii nákladov. Druhá časť publikácie je zameraná na domácu ošetrovateľskú starostlivosť o ženy v reprodukčnom období, deti, seniorov a znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Monografia je určená predovšetkým odborníkom v oblasti komunitného ošetrovateľstva, ale aj ostatnej odbornej verejnosti.