Markova farmakoterapie vnitřních nemocí

J. Marek, M. Vrablík a kol.
GRADA Publishing, 2019
Signatúra: K 59555

Piate, prepracované a doplnené vydanie úspešnej knihy, ktorá prvýkrát nesie v názve meno svojho hlavného editora prof. MUDr. Jozefa Marka, DrSc., prináša prehľad aktuálnych farmakoterapeutických postupov v celej šírke internej medicíny a príbuzných odborov. Vzhľadom k neuveriteľnému rozmachu možností farmakologickej liečby, si autori nekládli za cieľ poskytnúť úplný prehľad všetkých dostupných liečiv vrátane ich generických ekvivalentov. Čo však Markovu farmakoterapii vnitřních nemocí robí i v dnešnej dobe veľmi užitočným pomocníkom lekára v každodennej praxi, je predovšetkým popis liečebných stratégií a postupov, o ktoré sa s čitateľmi delia tí najlepší odborníci.

Kniha je členená do 24 kapitol. Okrem prehľadu farmakoterapie jednotlivých odborov interny, z ktorých vznikli samostatné veľké odbory (kardiológia s angiológiou, diabetológia, penumológia, nefrológia, hematológia, endokrinológia, gastroeneterológia či reumatológia), nájde čitateľ v knihe aj prehľad farmakoterapie používanej v menších odboroch stojacich na báze vnútorného lekárstva (napr. osteológia a obezitológia). Zaradená je tu aj samostatná kapitola venovaná protinádorovej liečbe.
Vzhľadom k veľmi rýchlemu rozvoju možností farmakologickej liečby sú niektoré kapitoly vyčlenené z väčších celkov a autori zaradili samostatné state o farmakoterapii arteriálnej hypertenzie, dyslipidémie či liečbe cerebrovaskulárnych ochorení. Ani v piatom vydaní nechýbajú novinky v oblasti farmakologickej liečby, ktoré je možno využiť naprieč všetkými odbormi a odbornosťami (aktuálna antibiotická liečba, imunomodulačná liečba, symptomatická a paliatívna terapia). S ohľadom na demografický vývoj má zvláštnu dôležitosť kapitola venovaná špecifikám farmakoterapie v geriatrii. Celkom prepracovaná je kapitola o psychofarmakoterapii, a to s ohľadom na potreby internistu- nepsychiatra. Ani v tomto vydaní nechýba prehľad postupov v liečbe intoxikácií. Do knihy boli zaradené aj nové kapitoly o imunosupresívnej liečbe po orgánových transplantáciách a možnostiach liečby lyzozomálnych ochorení.

Kniha poslúži ako referenčná publikácia nielen internistom, ale aj širokému spektru odborníkov, od praktických lekárov po špecialistov v jednotlivých disciplínach vnútorného lekárstva. A nielen im - vzhľadom na šírku záberu bude publikácia vhodným zdrojom informácií pre všetkých ich kolegov v praxi bez ohľadu na odbornosť aj pre študentov v pre- aj postgraduálnej príprave.