Verejne zdravotnictvo

M. Šulcová, I. Čižnár, E. Fabiánová a kol.
VEDA, 2012
Signatúra: K 55688

Verejné zdravotníctvo patrí medzi mladšie vedné odbory, ktoré v posledných desaťročiach charakterizuje prudký rozmach v kvalitatívnom aj kvantitatívnom obsahovom rozmere. Je to spôsobené aj faktom, že ide o multidisciplinárny vedný odbor, stojaci na pilieroch biomedicínskych a prírodných vied, ako sú hygiena, epidemiológia, environmentálne vedy, behaviorálne vedy a tiež bioštatistika, ekonomika a manažment starostlivosti o zdravie populácie. K jeho rozvoju významne prispievajú aj novšie vedné disciplíny ako genomika, proteomika, lipidomika a tiež molekulová biológia, genetika, genetické inžinierstvo a ďalšie. Okrem toho liečebná starostlivosť o človeka začína v súčasnosti pociťovať pri hodnotení svojej efektívnosti silnejúci tlak ekonomických faktorov, a tak sa pozornosť stále viac upriamuje na prevenciu poškodení zdravia, predlžovanie veku (vrátane pracovného) a zvyšovanie kvality života, ktorú zdravie významne ovplyvňuje. Tento trend zvyšuje požiadavky na výchovu odborníkov verejného zdravotníctva na úrovni univerzitného vzdelávania vrátane postgraduálneho celoživotného vzdelávania. S týmito požiadavkami rastú aj nároky na kvalitnú odbornú literatúru.

Kolektív autorov, pracovníkov a spolupracovníkov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Fakulty verejného zdravotníctva, predkladá čitateľom túto monografiu s cieľom vyplniť túto požiadavku a prispieť tak k zvýšeniu kvality vzdelanostnej úrovne a výchovy. Kniha je cenným zdrojom informácií nielen pre študentov, vedeckých pracovníkov, pedagógov, ale aj pracovníkov v oblasti verejného zdravotníctva, poskytovania liečebnej starostlivosti, riadiacich pracovníkov na rôznych stupňoch štátnej správy a samosprávy, ako aj neštátnych organizácií, zaoberajúcich sa problematikou, ktorá zasahuje do sféry verejného zdravotníctva.