Vyšetrovacie metodiky v REHABILITÁCII

Anton Gúth a kol.
LIEČREH, 2016
Signatúra: U 11780

Štvrté prepracované vydanie učebnice Vyšetrovacie metódy v REHABILITÁCII sprevádza čitateľa po problematike, ktorou sa dopracuje k rehabilitačnému vyhodnoteniu stavu vyšetrovaného pacienta. Nekladie si za úlohu poskytovať komplexný anatomický, patologickoanatomický, patologickofyziologický, kineziologický, prípadne etiologický súbor informácií, ale autori ju písali s vedomím, že čitateľ tieto základné informácie už získal počas štúdia iných odborných predmetov.

Prezentovaná diagnostika je v knihe tematicky rozložená do štyroch základných celkov: vyšetrovanie v oblasti liečebnej rehabilitácie, vyšetrovanie v oblasti pracovnej rehabilitácie a vyšetrovanie v oblasti psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie.Je tu zaradená aj kapitola, ktorá podáva stručný prehľad novodobej histórie a koncepcie odboru.

Učebnica je koncipovaná ako komplexná informácia pre študenta, fyzioterapeuta, rehabilitačného pracovníka, rehabilitačného asistenta, atestanta a pod., ktorý bude pracovať v tíme s rehabilitačným lekárom, je teda okrajovo informovaný, čo tento jeho lekár robí, aké postupy používa, navyše mu musí rozumieť, aby nedochádzalo k šumom a hlavne k stratám informácii. Je totiž zrejmé, že tak na strane fyzioterapeuta, ako aj na strane rehabilitačného lekára sa na danú problematiku zhromažďuje množstvo informácií z rozličných uhlov pohľadu a pre dobro pacienta je potrebné, aby obidve strany mali na danú tému ,,spoločnú reč”.

Text je doplnený mnohými obrázkami a kresbami, ktoré veľmi názorne dokumentujú jednotlivé vyšetrovacie postupy.