Základy moderní pneumoonkologie

Jana Skřičková, Vítězslav Kolek a kol.
Maxdorf, 2012
Signatúra: K 55588

Nádory pľúc, pleury a mediastína, predstavujú jednu z najvýznamnejších tém pre pneumológov, onkológov, chirurgov, rádioterapeutov, internistov, praktických lekárov, odborníkov paliatívnej medicíny a ďalšie odbornosti.

Výskyt malígnych nádorov v tejto oblasti je alarmujúci, a to napriek všetkým preventívnym opatreniam, ktorými moderná civilizácia disponuje – v globálnom meradle je karcinóm pľúc na druhom mieste medzi všetkými zhubnými nádormi. Pokroky v diagnostike, rovnako ako nové terapeutické perspektívy, ktoré prináša inovatívny farmaceutický výskum, však nenachádzajú v klinickej praxi vždy dostatočnú odozvu.

Snahou autorov tejto publikácie je zoznámiť zrozumiteľnou a prehľadnou formou všetkých, ktorí sa zaoberajú diagnostikou, liečbou a sledovaním chorých s nádormi pľúc, pleury a mediastína s aktuálnym stavom predovšetkým epidemiológie, diagnostiky a liečby týchto chorôb. Kniha je komplexným materiálom nielen pre štúdium vyššie uvedeného, ale zaoberá sa hodnotením rôznych metód a špeciálnych postupov v oblasti diagnostiky aj liečby.