Vzdialený prístup

Slovenská lekárska knižnica v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou pripravila a zabezpečila pre svojich registrovaných používateľov dostupnosť externých elektronických informačných zdrojov predplatených knižnicou formou vzdialeného prístupu až na úroveň plných textov.

Čo ponúka vzdialený prístup?

Vzdialený prístup sprístupňuje registrovaným používateľom Slovenskej lekárskej knižnice a portálu i-med externé elektronické informačné zdroje (ďalej EIZ) predplatené knižnicou - ClinicalKey, SpringerLink. Registrovaný a prihlásený používateľ sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Dostupnosť plných textov je stanovená licenčnou dohodou medzi Slovenskou lekárskou knižnicou a producentom konkrétnej databázy.
Všetky EIZ majú integrované vlastné nadstavbové služby, ktorých využívanie je podmienené individuálnou registráciou používateľa. Ak chce používateľ využívať i tieto služby musí sa v konkrétnej databáze individuálne zaregistrovať. Táto doplnková registrácia však nie je nevyhnutná a nesúvisí s primárnou registráciou do vzdialeného prístupu.

Upozornenie

Na základe podmienok licenčných zmlúv medzi poskytovateľmi databáz a Slovenskou lekárskou knižnicou v Bratislave môžu využívať vzdialený prístup len registrovaní používatelia SlLK. Plné texty elektronických dokumentov podliehajú ochrane autorských práv a ich použitie je povolené výlučne na osobné študijné a výskumné účely. Hromadné sťahovanie údajov z ktoréhokoľvek informačného zdroja je prísne zakázané. Taktiež je zakázané distribuovať či predávať materiály a údaje získané z týchto zdrojov.

Ako sa dostanem priamo k plnotextovým EIZ?

Predplatené plnotextové EIZ sú integrované do prostredia online katalógu knižnice ako samostatná stránka a priamo dostupné na webových stránkach Slovenskej lekárskej knižnice a na portáli i-med. Slovenská lekárska knižnica ponúka svojim používateľom priamy prístup do EIZ na úvodnej stránke v menu Vzdialený prístup. Pre registrovaných používateľov portálu i-med bol zriadený prístup tiež na úvodnej stránke v menu Online knižnica-vzdialený prístup. Na portáli i-med je však toto menu dostupné až po prihlásení registrovaného používateľa.

Registrovaný používateľ Slovenskej lekárskej knižnice a vzdialený prístup

Registrovaní používatelia knižnice s platnou registráciou môžu využiť priamy prístup k plnotextovým databázam priamo z úvodnej webovej stránky knižnice v menu Vzdialený prístup. Tento odkaz vyžaduje prihlásenie používateľa klasickým spôsobom, ako pri elektronických výpožičných službách v online katalógu knižnice. Po prihlásení sa automaticky zobrazí stránka s dostupnými EIZ, na ktorej je aplikovaný vzdialený prístup k plným textom z akéhokoľvek internetového pripojenia aj mimo priestorov knižnice.

Registrovaný používateľ portálu i-med - člen Slovenskej lekárskej komory a vzdialený prístup

Registrovaní používatelia portálu i-med môžu využiť priamy prístup k plnotextovým databázam priamo z úvodnej stránky portálu cez menu Online knižnica. Registrovaný používateľ portálu prechádza pri prvom vstupe do Online knižnice procesom autentifikácie v databáze používateľov Slovenskej lekárskej knižnice.

Ak už je používateľ registrovaný v knižnici, bude vyzvaný k prihláseniu a po úspešnom prihlásení, bude automaticky presmerovaný na stránku s dostupnými plnotextovými EIZ. Táto autentifikácia bude vyžiadaná iba raz pri prvom vstupe, všetky ďalšie vstupy do Online knižnice budú už automaticky presmerované priamo na stránku plnotextových EIZ.

Ak používateľ ešte nie je registrovaný v knižnici, vyplní a odošle registračný formulár. Údaje z formulára sa automaticky zapíšu do databázy, čím sa používateľ stáva ihneď registrovaným vzdialeným používateľom knižnice. V ďalšom kroku mu bude ponúknutý prelinkovaný odkaz, cez ktorý sa už dostáva na stránku plnotextových EIZ a má plnohodnotný vzdialený prístup. Táto registrácia prebehne len pri prvom vstupe do Online knižnice, všetky ďalšie vstupy budú už automaticky presmerované priamo na stránku plnotextových EIZ.

Tip na vstup do konkrétneho EIZ

Na stránke plnotextových EIZ je výhodné otvárať prepojenie do konkrétnej databázy ako novú záložku prehliadača alebo ako nové okno (voľba pravého tlačidla myši na zvolenom prepojení elektronického zdroja) pre prípad, že by ste chceli vyhľadávať v ďalších zdrojoch, prípadne v katalógu knižnice. Takýmto spôsobom využijete jedno prihlásenie a autentifikáciu na vyhľadávanie v rôznych externých zdrojoch ako aj v katalógu knižnice.

Hotline

V prípade problémov s autentifikáciou alebo prihlasovaním sa pomocou vzdialeného prístupu do plnotextových EIZ kontaktuje, prosím, správcu knižnično-informačného systému v Slovenskej lekárskej knižnici.