Elektronické služby

Elektronické výpožičné služby

 • online katalóg dokumentov Slovenskej lekárskej knižnice
 • predregistrácia používateľa
 • elektronické žiadanky na výpožičky a rezervácie
 • konto používateľa poskytuje informácie o požičaných dokumentoch, termíne návratu výpožičiek, rezervovaných tituloch, možnosť prolongácie výpožičky, sledovanie termínu platnosti preukazu používateľa
 • upozorňovanie e-mailom na ukončenie platnosti preukazu používateľa
 • upozorňovanie e-mailom o blížiacom sa ukončení výpožičnej lehoty
 • zasielanie oznamu o dostupnosti rezervovanej literatúry
 • zasielanie 1. a 2. upomienky e-mailom
 • formuláre

Rešeršovanie v on-line katalógu

Služba SDI

(Selective Dissemination of Information) - adresné informovanie z online katalógu na základe používateľom vytvoreného profilu.

Elektronické zdroje

Používateľ má prístup k elektronickým informačným zdrojom, voľným a licencovaným, k bibliografickým databázam, plným textom článkov v odborných časopisoch, k literatúre na elektronických nosičoch v študovni knižnice.

Elektronické zasielanie častí z tlačených dokumentov

Skenovacie služby sa poskytujú v súlade s ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorského zákona) z tlačených dokumentov v fonde knižnice. Slovenská lekárska knižnica nemá samoobslužný skenovací prístroj.

Skenovanie je spoplatnené a uskutočňuje sa pre:

 • individuálnych používateľov na základe písomnej požiadavky
 • pre potreby MVS na základe klasickej alebo elektronickej žiadanky

Dátum poslednej aktualizácie: 17.10.2019