ARDS v klinické praxi

Jan Máca a kol.
Maxdorf, 2015
Signatúra: K 57856

Syndróm akútnej dychovej tiesne (Acute Respiratory Distress Syndrome - ARDS ) je najťažšou formou respiračného zlyhania s vysokou morbiditou a mortalitou. Etiológia ARDS je multifaktoriálna a má vzťah k väčšine život ohrozujúcich klinicko-patologických stavov v intenzívnej starostlivosti (sepsa, pneumónia, akútna pankreatitída, polytrauma, popáleniny).

Hlavným cieľom knižnej publikácie je snaha pomôcť čitateľovi získať jednak potrebné informácie pre jeho klinickú prax, ako aj priniesť celkový prehľad o komplexnosti ARDS a vzťahu syndrómu k ďalším dôležitým patologickým jednotkám v intenzívnej starostlivosti. Kniha detailne popisuje jednotlivé dôležité aspekty ARDS: od histórie, cez epidemiológiu, etiológiu, diagnostiku, symptomatológiu, patogenézu, terapiu až po stručný výhľad do budúcnosti.

Jednotlivé kapitoly obsahujú všeobecnú charakteristiku danej témy a jeho vzťah k ARDS. Sú v nich tiež spomínané dôležité preklinické a klinické práce, ktoré zodpovedajú tzv. best evidence (dôkazy najvyššej kvality). Väčšina z týchto prác tvorila, alebo tvorí podklad pre tvorbu klinických rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o pacienta v kritickom stave a sú súčasťou širšej problematiky tzv. medicíny založenej na dôkazoch ( Evidence-Based Medicine- EBM).
Na konci každej kapitoly je prehľadné zhrnutie témy v bodoch pre lepšiu orientáciu čitateľa a získanie potrebného rýchleho prehľadu, o čom text pojednáva.

Je určená všetkým lekárom, pre- aj postgraduálnym študentom a zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa zaoberajú starostlivosťou o kriticky chorých pacientov.