Antibiotika v klinické praxi

M. Štefan
Galén, 2019
Signatúra: K 59362

Monografia si kladie za cieľ sprevádzať čitateľa svetom antibiotík, teda látok s antibakteriálnym účinkom. Zameriava sa na racionálne a bezpečné používanie antibiotík. Základným cieľom preberanej problematiky je zdôrazniť klinicky podstatné informácie, pretože nesprávne nakladanie s antibiotikami má mnoho závažných negatívnych dôsledkov.

V prvej - všeobecnej - časti sú prebrané základy antibiotickej terapie. Čitateľ sa tu dozvie informácie o najdôležitejších patogénnych baktériách, mechanizmoch účinku antibiotík, rezistencii na antibiotiká a o farmakológii.

Druhá - špeciálna - časť mapuje bežne používané skupiny antibiotík. Každá kapitola začína zvýrazneným prehľadom najdôležitejších zástupcov danej antibiotickej triedy, pokračuje zhrnutím podstatných informácií, nasledujú historické a etymologické súvislosti, údaje o klasifikácii, mechanizmoch účinku a rezistencii a prehľady antibakteriálneho spektra účinku a výskytu rezistencie u klinicky dôležitých baktérií. Dôležitou súčasťou kapitol je pasáž o farmakokinetike príslušnej skupiny antibiotík. Nasleduje prehľad klinicky najdôležitejších informácií o nežiadúcich účinkoch a najvýznamnejších liekových interakciách. Na úplnom konci každej kapitoly sú zopakované najdôležitejšie informácie, ktoré sú umiestnené v graficky zvýraznenom rámčeku.

Tretia - klinická - časť knihy je zameraná na správne použitie antibiotík v klinickej praxi, t.j. na princípy antibiotickej terapie, diferenciálnu diagnostiku, odlíšenie infekčnej choroby od neinfekčnej diagnózy, základné princípy správnej mikrobiologickej diagnostiky, urgentnú antibiotickú terapiu u život ohrozujúcich infekcií, faktory pacienta, ktoré je nutné poznať pre správnu indikáciu antibiotickej liečby. Veľká pozornosť je venovaná nežiadúcim účinkom antibiotík a adekvátnej dĺžke antibiotickej liečby. Tretia časť knihy končí kapitolou plnou tipov a trikov pre klinickú prax vo forme otázok a odpovedí.