Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy

Jaromír Astl
Maxdorf, 2013, 2. rozšírené vydanie
Signatúra: K 56020

Choroby štítnej žľazy tvoria heterogénnu skupinu ochorení a stavov, zahŕňajúcich vývojové poruchy, enzymatické defekty geneticky podmienené, zápaly a nádory štítnej žľazy. Endokrinológovia riadia liečbu ochorení štítnej žľazy v spolupráci s chirurgmi, nukleárnou medicínou, onkológmi, rádioterapeutmi a ďalšími odborníkmi.

Táto publikácia vznikala v priebehu dvadsaťročnej práce autora na špičkovom pracovisku Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku l. Lekárskej Fakulty UK v Prahe a Fakultnej nemocnice v Motole. Sústredí sa predovšetkým na skúsenosti a vedomosti o chirurgickej technike operácií štítnej žľazy, ale tiež na vedomosti z endokrinológie, otorinolaryngológie, imunológie a onkológie, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie chirurga pred operáciou, ale i v jej priebehu. Je tu zahrnutá tiež chirurgická liečba vrodených vývojových porúch štítnej žľazy v závislosti od príčiny ich vzniku, liečba akútnych i chronických zápalových ochorení štítnej žľazy, chirurgická liečba nádorových ochorení a metastáz nádorov štítnej žľazy . V predloženej práci tak čitatelia nájdu iste dostatočný rozbor možných chirurgických komplikácií liečby chorôb štítnej žľazy a ich riešenie. Zvláštna pozornosť je tu venovaná aj odporúčaniam pre domácu starostlivosť a nutričným opatreniam v pooperačnom období a v prípade vybraných pooperačných stavov.

Kniha zhŕňa a aktualizuje poznatky potrebné v klinickej praxi predovšetkým pre tých, ktorí sa zaoberajú chirurgickou liečbou chorôb štítnej žľazy, ale tiež prípravou a plánovaním operácií, či starostlivosťou o pacientov, ktorí sú po operácií štítnej žľazy.

Kniha je tiež určená endokrinológom, internistom, praktickým lekárom, otorinolaryngológom a ďalším odborníkom, ktorým by mohla poskytnúť pohľad na oblasť chirurgie štítnej žľazy v širších súvislostiach.