Diseases of the aorta

František Sabol, Adrian Kolesár, Panagiotis Artemiou
VEDA, 2016
Signatúra: K 58100

Aorta predstavuje jednu z najviac namáhaných ciev ľudského tela. Zdokonalenie chirurgickej liečby v roku 1952 zvýšilo záujem o diagnostiku a liečbu ochorení aorty. Postoj k týmto ochoreniam vyjadroval aj citát lekára Oslera, ktorý autori použili hneď v úvode: „Neexistuje žiadna choroba vedúca viac ku klinickej pokore ako aneuryzma aorty“.

Na knihe sa podieľala trojica špičkových kardiochirurgov z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. Pojednáva o aktuálnych poznatkoch menej známych, ale rovnako závažných ochorení aorty. V úvode je pár strán venovaných detailne spracovanej anatómii a embryológii aorty, patofyziológii chorôb aorty a jedna kapitola je venovaná zobrazovacím metódam využívaných pri diagnostike. Väčšia časť knihy je ale zameraná na precízne patofyziologické opisy ochorení aorty. Téma aneuryziem je rozdelená na podkapitoly podľa etiológie vzniku na dedičné, aneuryzmy s neinfekčnou a infekčnou príčinou vzniku a aneuryzmy pri hypertenzii a ateroskleróze. Ďalšími spracovanými ochoreniami sú disekcie a transekcie aorty. Na záver každej kapitoly daného ochorenia autori zhrnuli základné diagnostické metódy a liečebné postupy. Monografia je doplnená dostatočným množstvom farebných schém a fotografií, ktoré sú potrebné na porozumenie a ucelenie vedomostí o danej problematike.

Kniha bude prínosom pre kardiochirurgov, kardiológov, internistov a všeobecných chirurgov.