Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Mária Kožuchová a kol.
Osveta, 2014
Signatúra: K 56067

Autori predkladajú historicky prvú monografiu týkajúcu sa domácej ošetrovateľskej starostlivosti publikovanú v Slovenskej republike. Domáca ošetrovateľská starostlivosť získala v oblasti ambulantnej starostlivosti nezastupiteľné miesto, ktorej špecifickosť spočíva v poskytovaní starostlivosti pacientom všetkých vekových kategórií v prirodzenom sociálnom prostredí prinášajúcom pocit istoty a bezpečia. Systém poskytovania starostlivosti vychádzal z tradičného spôsobu poskytovania starostlivosti. V súčasnosti ju poskytuje kvalifikovaný personál na kvalitatívne vyššej, profesionálnej úrovni. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré túto formu starostlivosti zabezpečujú, si už 20 rokov udržujú v systéme nemocničnej starostlivosti svoje strategické postavenie.

Cieľom monografie je publikovanie najaktuálnejších poznatkov z tejto oblasti získaných štúdiom, praxou a výskumom. Monografia sprístupňuje históriu vzniku, ciele, formy, výhody a podmienky poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, faktory ovplyvňujúce jej rozvoj a trendy vývoja domácej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Popisuje agentúry domácej ošetrovateľskej činnosti, pracovnú spokojnosť sestier, záťaž sestier, prevenciu stresu a syndrómu vyhorenia sestier pracujúcich v ADOS. Dôraz kladie na základné etické princípy a vybrané etické otázky pri domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Zaoberá sa problematikou komunikácie sestier s pacientom v domácom prostredí, kvalitou života pacientov domácom prostredí a ich spokojnosťou v domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Monografia je určená predovšetkým odborníkom v oblasti komunitného ošetrovateľstva, ktorého významnou súčasťou je aj domáca ošetrovateľská starostlivosť. Vhodná je tiež pre profesijnú a postgraduálnu prípravu zdravotných sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov.