Harrison´s Cardiovascular medicine

Joseph Loscalzo
McGraw-Hill Education, 2013
Signatúra: K56034

Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou smrti nielen v Spojených štátoch, ale už aj v rozvojových krajinách. Kardiovaskulárna medicína je rozsiahly odbor, ktorý pokrýva množstvo subšpecializácií vrátane koronárnej choroby srdca, vrodených chorôb srdca, kardiovaskulárneho zobrazovania, elektrofyziológie a intervenčnej kardiológie. K rýchlemu rozvoju dochádza aj vo vedeckom zázemí kardiovaskulárnej medicíny. Dnes už poznáme molekulárnu patogenézu a genetický základ mnohých ochorení, čo umožňuje vyššiu individualizáciu diagnostiky a terapie. Regeneratívna medicína je ďalšou oblasťou kardiovaskulárnej medicíny, ktorá podlieha rýchlemu rozvoju. Úžasným pokrokom v tejto oblasti je poznanie, že srdce dospelého človeka sa môže samé zreparovať a že prekurzorové (kmeňové) bunky sídliace v myokarde, vďaka ktorým je to možné, sa dajú namnožiť a použiť na reparáciu.

Kniha je rozdelená na šesť hlavných častí, ktoré reflektujú rozsah kardiovaskulárnej medicíny ako špecializácie – úvod do kardiovaskulárneho systému, diagnostika kardiovaskulárnych porúch, poruchy srdcového rytmu, srdcové poruchy, poruchy vaskulatúry a kardiovaskulárne atlasy. V prvej časti nájdeme systémový prehľad začínajúci základnou biológiou kardiovaskulárneho systému a pokračujúci epidemiológiou kardiovaskulárnych ochorení a prístupom k pacientovi. Integrácia patofyziológie a klinického manažmentu je charakteristickým znakom tejto série publikácií z oblasti internej medicíny a možno ju nájsť v každej z nasledujúcich kapitol orientovaných na jednotlivé choroby.

Kniha je doplnená množstvom farebných aj čiernobielych obrázkov, schém, tabuliek a diagnostických nálezov a nepochybne poslúži záujemcom o kontinuálne vzdelávanie v tejto oblasti medicíny.