Hypertenze

Jiří Widimský a kol.
Maxdorf Jessenius, 2019
Signatúra: K 59775

Arteriálna hypertenzia patrí v rozvinutých krajinách k najčastejším a bez pochyby medicínsky i ekonomicky najzávažnejším ochoreniam. Je jedným z kľúčových rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení a zásadným spôsobom prispieva ku kardiovaskulárnej úmrtnosti, ktorá sa u oboch pohlaví pohybuje okolo 50%.
Farmakoterapia hypertenzie prekonala za posledných 15 rokov rýchly vývoj, ktorý k tradičným osvedčeným antihypertenzívam pridal ďalšie liekové skupiny, vrátane účinných kombinácií. Napriek veľkým pokrokom v liečbe zostáva kontrola hypertenzie stále veľkým problémom.

Piate aktualizované vydanie monografie Hypertenzia prináša aktuálny stav poznania v oblasti diagnostiky a terapie lekárskych arteriálnej hypertenzie a s ňou súvisiacich ochorení. Autorský kolektív bol zostavený z popredných odborníkov z oblasti vnútorného lekárstva, kardiológie, nefrológie, endokrinológie a farmakológie.
V snahe o väčšiu prehľadnosť a užitočnosť pre klinickú prax autori vynechali niektoré kapitoly z predošlého vydania a zaradili nové kapitoly zamerané na klinicky dôležité situácie, ako je hypertenzia bieleho plášťa, maskovaná hypertenzia, compliance k liečbe a niektoré ďalšie.
Základná štruktúra vychádza z recentných českých a európskych odporúčaní pre diagnostiku a liečbu vysokého krvného tlaku.

Kniha bude užitočným sprievodcom pre každodennú prax mnohých lekárov a prispeje k zvýšeniu efektivity liečby hypertenzie.