Imunologie: stručně, jasně, přehledně

P. Jílek
Grada Publishing, 2019
Signatúra: U 12148

Empirické skúsenosti s fungovaním imunity sa tradujú od nepamäti, vedecký prístup k jej poznávaniu má však históriu kratšiu ako 150 rokov. Nové poznatky vznikajú veľmi rýchlo a niektoré z nich nachádzajú uplatnenie v medicíne, ktorú si bez imunológie nie je možné predstaviť. Potreba aktuálnych zrozumiteľných učebníc je teda zrejmá.

Druhé doplnené vydanie knihy odráža nové poznatky v rýchle sa rozvíjajúcom odbore imunológia s akcentom na aplikáciu imunologických poznatkov v medicíne.
Publikácia popisuje hlavné princípy fungovania imunity ľudského tela, ktorú možno považovať za systém mechanizmov brániacich niektorým deštruktívnym vplyvom vonkajšieho prostredia (mikróby) i sebapoškodzujúcim faktorom vlastného tela (nádory, autoagresívne stavy). Čitateľ spozná štruktúru imunitného systému, základné efektorové mechanizmy imunity, dozvie sa o princípoch jej regulácie aj o vybraných imunopatologických procesoch.

Pre ľahšie pochopenie je text doplnený farebnými schémami, tabuľkami a doplňujúcimi poznámkami, ktoré slúžia na spestrenie čítania. V týchto poznámkach sú interpretované vybrané najnovšie vedecké poznatky. Nejde teda o učebnicové údaje, ale o snahu priniesť čitateľovi niektoré aktuálne informácie s tým, že až budúcnosť ukáže, či sú tieto poznatky užitočné a či ich dnešná interpretácia bola správna.

Kniha je určená všetkým, ktorí chcú získať základné informácie o imunite, ale aj tým, ktorí chcú v poznávaní imunity pokračovať štúdiom podrobnejších zdrojov.