Manažerská psychologie

Milan Mikuláštík
Grada Publishing, 2015
Signatúra: K 57663

Znalosti psychológie sú častokrát podceňované. Zvládanie samého seba, porozumenie sebe, ale tiež iným osobám, je brané ako niečo okrajové, bezproblémové prípadne nevýznamné, ale opak je pravdou. Všetky úspechy, akýkoľvek rozvoj je závislý od toho, ako pracujeme s ľuďmi. Manažér môže byť úspešný iba vtedy, keď vie jednať s ľuďmi, organizovať ich a komunikovať s nimi. Ak má ich dôveru, dokáže ich motivovať a nadchnúť pre spoločné ciele.

Tretie, prepracované vydanie knihy Manažerská psychologie, je určené predovšetkým ako psychologické vademékum pre manažérov.

Manažérska psychológia je rozdelená do štrnástich kapitol. Prvá časť knihy je venovaná osobnému rozvoju, sebapoznaniu, zvládaniu seba samého, zvládaniu záťaže, konfliktov a základným informáciám o štruktúre osobnosti a predovšetkým osobnosti manažéra.

Ďalšia časť je venovaná riadiacej práci manažéra, práci s ľuďmi, t.j organizovaniu, riadeniu, rozhodovaniu, motivovaniu ( motivácia má dvojaký charakter, pretože nejde len motivovanie podriadených spolupracovníkov, ale aj o sebamotiváciu – len ten manažér, ktorý dokáže motivovať sám seba, môže motivovať aj svoj tím), rozvoj tvorivého potenciálu (táto časť má tiež charakter dvojaký, pretože sa zaoberá tvorivosťou samotného manažéra i tvorivosťou podriadených, ktoré sú recipročne previazané) a komunikovanie.

Posledná časť knihy je venovaná rozšíreniu spektra informácií o psychológii, ktoré pomôžu manažérovi porozumieť niektorým aspektom pracovnej činnosti, ako sa pripraviť na zmeny v organizácii, ako organizáciu rozvíjať, ako obstáť v konkurencii, ako vytvárať organizáciu humanisticky orientovanú, ktorá dokáže využívať tvorivý potenciál pracovníkov.