Mediácia v zdravotníctve

F. Kutlík
Wolters Kluwer, 2017
Signatúra: K 59021

V poslednom čase sa aj na Slovensku začína intenzívnejšie hovoriť o téme mediácie (spôsobe riešenia konfliktných situácii za asistencie nezávislej osoby - mediátora) v zdravotníckom systéme s jej špecifikami, individuálnymi aplikačnými nástrojmi a širokým spektrom využitia. Počínajúc riešením sporov medzi pacientom, resp. jeho rodinnými príslušníkmi a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, cez riešenie interpersonálnych a skupinových konfliktov v zdravotníckom zariadení, až po spory medzi manažmentom a inštitúciami, resp. firmami (dodávatelia, zdravotné poisťovne, zriaďovatelia), ktoré participujú na chode zdravotníckeho zariadenia.

Nedostatočná komunikácia, rozdielne zdieľanie kultúrnych či náboženských hodnôt vyústili v zdravotníctve do širokého spektra konfliktov. Odpoveď na otázku, ako profesionálne a citlivo zvládnuť konfliktné situácie bez súdneho či arbitrážneho konania, prináša predkladaná publikácia. Autor pretavil do tohto knižného diela svoje dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti mediácie a detailne rozoberá techniky, ktoré doposiaľ v knižnej podobe na Slovensku nevyšli.

Mediácia ako nový fenomén riešenia sporu umožňuje nastaviť vhodnú komunikáciu v bežnej praxi zdravotníckeho zariadenia a v prípade otvoreného sporu ponúka jeho optimálne a prijateľné riešenie pre obidve strany. V konečnom dôsledku tak vytvára pôdorys pre zdravé a korektné vzťahy nielen medzi pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi, ale aj medzi zdravotníckymi pracovníkmi navzájom.

Obsahové členenie publikácie, jej špecifické zameranie, ako aj štýl, akým je napísaná, ocenia nielen odborníci v oblasti riešenia konfliktov, ale má potenciál zaujať aj lekárov, pacientov a ostatných pracovníkov zdravotníckych zariadení. Môže však byť zaujímavým čítaním pre každého, kto dokáže oceniť výnimočnosť metódy riešenia sporov, ktorá na rozdiel od nepríjemných súdnych konaní nepozná víťazov a porazených, ale prináša spokojnosť na obidvoch stranách.