Melanom: Imunoterapie a cílená léčba

Ivana Krajsová, Jan Bauer
Maxdorf, 2017
Signatúra: K 58462

Metastázujúci melanóm vyžaduje okrem lokálnej chirurgickej a prípadne radiačnej liečby tiež liečbu systémovú. Tú až donedávna predstavovala systémová chemoterapia, jej účinnosť však bola značne obmedzená. Nástup liečby zacielenej na inhibíciu signálnej dráhy MAPK, ktorá je zodpovedná za proliferáciu, rast a prežívanie nádorových buniek a taktiež nástup imunoterapie zacielenej na kontrolné body imunity, predstavujú bod zvratu a sú prísľubom významného zlepšenia účinnosti systémovej liečby u metastázujúceho melanómu a zvýšenia počtu pacientov s dlhodobým prežitím nad päť rokov.

Táto aktuálna a praktická monografia predstavuje čitateľom možnosti cielenej liečby a imunoterapie melanómu, a to na pozadí zrozumiteľného výkladu jeho molekulárnej biológie a imunológie. Okrem aktuálne používaných terapeutických postupov kniha popisuje tiež najbližšie perspektívy imunoterapie a cielenej liečby melanómu.

V úvodnej časti knihy sa čitateľ zoznámi s prehľadom najvýznamnejších genetických, biologických a imunologických charakteristík rôznych typov a foriem melanómu, so zvláštnym zreteľom na bunkové signálne cesty, ktoré sú rozhodujúce pre vznik a ďalší vývoj melanómu. Druhá časť sa zameriava na prehľadný popis mechanizmu účinku jednotlivých spôsobov imunoterapie, cielenej a biologickej liečby, ktoré v súčasnej dobe už existujú a boli schválené na klinické použitie, ale tiež tých, ktoré sú vo fáze III klinického vývoja. Tretia a štvrtá časť monografie sa zaoberajú existujúcimi výsledkami použitia jednotlivých terapeutických možností v klinických štúdiách. V týchto častiach je tiež popísaná klinická účinnosť, bezpečnosť a znášanlivosť jednotlivých liečiv a liečebných režimov.

Kniha je určená predovšetkým onkológom a dermatológom.