Myómy maternice

M. Redecha
A-medi management, s.r.o., 2019
Signatúra: K 59630

V predkladanej monografii sú komplexným spôsobom prezentované informácie o myómoch maternice, ktoré postihujú takmer 40 % žien.
Autor podáva ucelený prehľad a najnovšie poznatky o epidemiológii, etiopatogenéze, symptómoch, diagnostike a terapii tohto síce benígneho nádorového ochorenia, ale často veľmi zhoršujúceho kvalitu žien vo fertilnom veku.

Mimoriadna pozornosť je venovaná konzervatívnej farmakologickej terapii a metódam vyžadujúcim prítomnosť intervenčného rádiológa. Autor veľmi detailne analyzuje postavenie miniinvazívnych operačných techník, ktoré sa využívajú pri operáciách zachovávajúcich uterus. Samostatné kapitoly sú venované chirurgickej liečbe myómov maternice s detailným opisom jednotlivých chirurgických techník. Záverečná kapitola o leiomyosarkómoch maternice upriamuje pozornosť na síce raritnú, ale o to závažnejšiu zámenu myómu s týmto agresívnym onkologickým ochorením.

Monografia bude užitočným teoretickým a najmä praktickým návodom pre gynekológov v ambulanciách a v nemocničných zariadeniach. Mottom celej monografie je individuálny prístup ku každej pacientke aj v prípadoch takého častého ochorenia, ako sú myómy maternice.