Neonatológia pre poslucháčov lekárskej fakulty

I. Brucknerová a kolektív
Univerzita Komenského v Bratislave, 2017
Signatúra: U 12056

Vzhľadom na zásadné odlišnosti problematiky novorodeneckého obdobia (anatomické pomery, fyziologické a funkčné zvláštnosti) prináša učebnica jednoduchý a praktický návod na využitie týchto poznatkov pri štúdiu pediatrie aj pri uplatnení v pediatrickej praxi.

Autorka približuje problematiku charakteristickú pre novorodenca, ako jednu z kapitol detského lekárstva, a to z pohľadu matky, pediatra, ako aj vysokoškolského pedagóga. Učebný text je napísaný netradičnou formou, prenesením pocitov novonarodeného dieťaťa v rôznych časových úsekoch a pri výskyte chorôb a chorobných stavov. Využitím farieb a typov písma, tabuliek, schém a rôznych znakov sa snaží zaujať pozornosť študenta a zdôrazniť základné medicínske informácie potrebné na štúdium tohto odboru. Pri písaní textu je kladený hlavný dôraz na štruktúru textu, formálnu a obsahovú stránku tak, aby čo najviac priblížila postupnosť krokov pri hodnotení aktuálneho stavu novorodenca.

V každej kapitole sú zvýraznené najmä rizikové faktory, klinický obraz a praktické rady. Farebné vyznačenie upozorňuje čitateľa na základné fyzikálne vyšetrenie: zrakom, hmatom a sluchom, ktoré je nenahraditeľným vyšetrením pri stanovení diagnózy. Na konci každej state sú dôležité upozornenia a rady, ktoré vychádzajú zo skúseností autorského kolektívu. Tento ilustračný postup v kombinácii s fotodokumentáciou umožňuje kvalitné individuálne štúdium.

Predkladaná knižka je určená najmä poslucháčom lekárskej fakulty pri príprave na praktické cvičenia z detského lekárstva a neskôr pri opakovaní na skúšku a štátnu skúšku z pediatrie. Celkovo je zostavená tak, aby dovoľovala jej flexibilné použitie aj pri iných príbuzných lekárskych disciplínach.