Ochorenia aorty

F. Sabol, A. Kolesár, P. Artemiou
Veda, 2015
Signatúra: K 57760

Tematikou knihy sú ochorenia aorty, čo je skupina chorôb síce nie významná svojím počtom, ale o to zásadnejšieho významu ako pre pacientov, tak aj pre lekárov, pretože ich diagnostika a hlavne liečba nie je jednoduchá. Autorom sa podarilo vytvoriť dielo, ktoré ponúka množstvo poznatkov v ucelenej a prehľadnej forme a do značnej miery zapĺňa medzeru na trhu.

V prvej kapitole je veľmi podrobne popísaná anatómia, embryológia a histológia aorty ako aj patofyziologické stavy aorty a etiológia. Ďalšia kapitola popisuje zobrazovacie metódy využívané pri diagnostike patologických stavov aorty. Veľký priestor je venovaný etiologickým faktorom vzniku výdutí, kde sú rozobrané nielen najčastejšie príčiny vzniku ako je ateroskleróza, hypertenzia, základné genetické malformácie, ale tiež menej časté alebo dokonca vzácne príčiny (najčastejšie na podklade dedičných malformácií). V podkapitole venovanej liečbe výdutí sú zhrnuté indikačné kritériá a možnosti liečby. Samostatná kapitola je venovaná akútnym aortálnym stavom- disekcii a transsekcii aorty.

Veľkou prednosťou tejto publikácie je bohatá a názorná obrazová dokumentácia. Zoznam literatúry, na ktorý sú odkazy v texte je extenzívny a sú v ňom uvedené všetky dôležité práce vo vzťahu k riešenej problematike.

Knihu je možné odporučiť nielen kardiochirurgom a kardiológom, ale aj internistom, chirurgom a praktickým lekárom.