Osteoporóza pri vybraných ochoreniach

Juraj Payer, Miroslav Borovský a kolektív
Herba, 2014
Signatúra: K 55995

Osteoporóza je civilizačné ochorenie s mimoriadnym medicínskym i socioekonomickým rozmerom. Výskyt osteoporotických fraktúr (krček stehnovej kosti, stavce, predlaktie) vo väčšine krajín neustále narastá. Aktuálne informácie naznačujú, že správna diagnostika a liečba, ale najmä cielená prevencia vedia tento trend zastaviť. Svetová zdravotnícka organizácia reflektuje problém osteoporózy predĺžením obdobia „Dekády kostí a kĺbov“ o ďalšie roky. Krajiny EÚ vytvorili panel expertov pri Európskom parlamente, ktorý vytvára Európsku koncepciu diagnostických a preventívne-terapeutických opatrení. Situácia v Slovenskej republike je napriek zložitým ekonomickým problémom priaznivá a Slovensko sa radí medzi krajiny s najlepšie rozpracovanou koncepciou starostlivosti o osteoporotických pacientov.

Predkladaná komplexná monografia slovenských autorov je určená najmä pre potreby postgraduálneho vzdelávania. Autori považovali za potrebné predložiť učebné texty, kde študenti medicíny nájdu všetky potrebné údaje nielen o etiopatogenéze, diagnostike a liečbe osteoporózy, ale aj jej interdisciplinárny presah a pozornosť, ktorá jej patrí.

Úvodná kapitola sa venuje základným princípom osteoporózy a ďalšie kapitoly sú členené podľa jednotlivých medicínskych odborov : Osteoporóza v diabetológii, Osteoporóza v endokrinológii, Osteoporóza v gastroenterológii, Osteoporóza v reumatológii, Osteoporóza v nefrológii, Osteoporóza v kardiológii, Osteoporóza v onkológii, Osteoporóza v gynekológii, a Osteoporóza v psychiatrii.