Přehled poruch psychického vývoje

M. Pugnerová, J. Kvintová
Grada, 2016
Signatúra: K 58509

Titul Přehled poruch psychického vývoje je určený predovšetkým pedagógom základnej školy, ktorí sa nestretávajú nielen s "normalitou", ale celkom prirodzene aj s "abnormalitou". Pokiaľ sa majú orientovať v medziľudských vzťahoch, rozumieť deťom a ich rodičom, je potrebné získať orientáciu v širších súvislostiach. Mali by byť schopní sa orientovať nielen v psychologickej normalite, ale aj v patológii.

Ako samé autorky uvádzajú, ich cieľom nebolo predložiť vyčerpávajúci popis celej šírky psychických ťažkostí, ale skôr sprostredkovať pedagógom základnú orientáciu vo vybranej psychologickej problematike. Ich snahou bolo informovať o témach, ktorých znalosť pomáha pedagógom lepšie pochopiť problematiku dieťaťa, a pomôcť tak skvalitniť ich pedagogickú činnosť a orientáciu v danej problematike.

Publikácia je rozdelená na tri časti. Úvodná časť vymedzuje pojmy norma a abnormalita a taktiež popisuje záťažové situácie - frustráciu, konflikt a stres, ako aj techniky zvládania stresu. Vo všeobecnej časti nájde čitateľ prehľad často sa vyskytujúcich ťažkostí a porúch vyskytujúcich sa v detskej populácii (psychická deprivácia, náhradná rodinná starostlivosť, týrané a zneužívané dieťa, neurotické ťažkosti, poruchy príjmu potravy, poruchy správania, ADHD, epilepsia). Tretia špeciálna časť sa venuje deťom s mentálnym, sluchovým, zrakovým a telesným postihnutím.

Jednotlivé kapitoly publikácie sú ukončené kazuistikou vzťahujúcou sa k danej problematike. Autorky tak prepájajú teoretické východiská a doterajšie poznatky s výskumom konkrétnych prípadov.

Knihu ocenia pedagogickí pracovníci, psychológovia a študenti psychologických a pedagogických odborov.