Psychický vývoj dítěte a výchova: Jak porozumět socializačním obtížím

R. Jedlička
Grada Publishing, 2017
Signatúra: K 58499

Predkladaná monografia sa zaoberá psychickým vývinom detí od prenatálneho obdobia až do obdobia dospievania. Poukazuje na to, aké možnosti a limity má výchova v rámci rodiny i školy vzhľadom k individuálnym zvláštnostiam detí.

Autor pútavým spôsobom objasňuje, ako výchova ovplyvňuje sebaponímanie, sociálne zaradenie a schopnosť jedinca vyrovnávať sa s ťažkosťami. Vďaka terapeutickej praxi a mnohoročným skúsenostiam s výučbou na vysokej škole dokáže zrozumiteľne vyložiť príčiny emočných problémov, dynamiku duševných porúch i pozoruhodné výsledky výskumov.

Kniha je rozdelená na štyri časti. Kratšia prvá časť sa zaoberá premenami spoločenských požiadaviek na výchovu a špecifikami výchovnej a poradenskej práce s dospievajúcimi. Ďalšie tri sa venujú psychickému vývinu a socializačným poruchám v rannom detstve, v školskom veku a v dospievaní. Prostredníctvom prípadových štúdií zoznamuje čitateľov s riešením výchovných problémov a tiež s dôsledkami, ak nebola deťom či dospievajúcim poskytnutá v kríze potrebná podpora.
Texty vhodne dopĺňajú rámčeky odlíšené modrou farbou písma, ktoré čitateľovi stručnou formou prezentujú informácie spojené s výkladom.

Publikáciu uvítajú nielen vysokoškolské pracoviská pripravujúce pre prax budúcich učiteľov, psychológov, zdravotníkov a sociálnych pracovníkov, ale nájde uplatnenie aj v programoch celoživotného vzdelávania pre odborníkov pomáhajúcich profesií.