Psychologie Atkinsonové a Hilgarda

S. Nolen-Hoeksema, B. L. Frederickson, G. R. Loftus, W. A. Wagenaar
Portál, 2012
Signatúra: U 10799

Jedna z najpoužívanejších učebníc psychológie na svete podáva ucelený prehľad najdôležitejších psychologických poznatkov a nových výsledkov výskumov, pričom kombinuje vedecký prístup so zrozumiteľným jazykom. Autori zdôrazňujú prepojenosť psychologického a biologického bádania. V knihe sú pokryté hlavné oblasti psychológie:  • história a metodológia odboru,
  • neurobiologické základy ľudského správania,
  • kognitívna psychológia,
  • emócie a motivácia,
  • psychológia osobnosti,
  • psychický vývin,
  • sociálne správanie,
  • psychopatológia,
  • psychoterapia.
Text je doplnený množstvom schém, fotografií a grafov. Vedie čitateľa k utváraniu vlastných názorov a umožňuje dôkladné opakovanie získaných poznatkov. Kniha vychádza v novom českom preklade podľa predlohy pätnásteho anglického vydania, ktoré bolo dôkladne prepracované a aktualizované.

Kniha je určená vysokoškolským študentom psychológie, medicíny a rôznych sociálnych odborov, psychológom, pedagógom, sociálnym pracovníkom, zdravotníkom, stredoškolákom pripravujúcim sa na štúdium psychológie a ďalším záujemcom o psychológiu.

Prvé vydanie moderne poňatej učebnice psychológie pripravil Ernest Hilgard, profesor psychológie na Stanfordovej univerzite (USA). Postupne sa učebnica stala známou ako dielo editorov Atkinsonovej a Hilgarda. Dnes je táto nesmierne úspešná kniha priebežne aktualizovaná týmom, ktorý sa vydanie od vydania mení.