Psychopatologie: Nauka o nemocech duše

Miroslav Orel a kol.
Grada Publishing, 2016
Signatúra: K 58507

Od doby prvého vydania úspešnej publikácie Psychopatologie sa objavili nové vedecké poznatky a pribudli nové okolnosti, okrem iného bola vydaná piata verzia Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch (DSM-5).

Celý text druhého aktualizovaného vydania bol preto revidovaný, doplnený a spresnený. Rozšírené boli niektoré poznatky neurovied týkajúce sa stavby a fungovania mozgu. Celkom nová je kapitola Hraniční zóna psychiatrie o stavoch, ktoré za určitých okolností môžu byť funkčné a poruchovými sa stávajú len niekedy – zaradené sú tu témy krízy, trúchlenia, agresie a stresovej reakcie.

Zámerom autorov bolo vytvoriť stručnú a prehľadnú publikáciu, ktorá približuje duševné poruchy čitateľnou formou s využitím poznatkov súčasnej vedy. Čitateľov zoznamujú s náplňou všeobecnej a špeciálnej psychopatológie a s medicínskym odborom psychiatrie, ktoré sa zaoberajú diagnostikou a klasifikáciou, terapiou, prevenciou a výskumom psychických chorôb, porúch a stavov.

Kniha je určená predovšetkým študentom psychológie, sociológie, pedagogiky, ošetrovateľstva a ďalších nemedicínskych odborov, ale môže byť užitočná aj pre absolventov spomínaných odborov. Vhodná je aj pre záujemcov z radov širšej verejnosti, najmä tých, ktorí sa starajú o chorých a mali by mať základné informácie o psychopatologických stavoch, ich diagnostike a možnej liečbe.

Táto moderná publikácia poskytuje stručný rámcový materiál o odbore, ktorý prekonal a prekonáva veľké zmeny, a snaží sa osloviť cieľovú skupinu, pre ktorú sú informácie o psychopatológii a psychiatrii potrebné, ale dostupné publikácie sú možno až príliš podrobné a obsiahle.