Rázštepy - Clefts

Roman Bánsky, editor
Slovak Academic Press, 2017
Signatúra: K 58669

Rázštepy pery a podnebia patria medzi najčastejšie vrodené vývojové chyby tváre. Výrazne ovplyvňujú vzhľad dieťaťa svojou orofaciálnou lokalizáciou a vyžadujú dlhodobejšiu liečbu nielen samotného defektu, ale aj iných pridružených problémov (poruchy sluchu, reči, vývoja zuboradia). Predstavujú problém nielen zdravotný, ale kvôli lokalizácii na tvári môžu ovplyvniť aj psychosociálny vývoj dieťaťa.

Aj keď je táto diagnóza riešiteľná, pacienti vyžadujú dlhodobú a komplexnú liečbu. Podmienkou úspešnej komplexnej liečby rázštepových pacientov je multidisciplinárny tímový prístup plastického chirurga, čeľustného ortopéda, pediatra, detského anestéziológa, otorinolaryngológa-foniatra, logopéda, maxilofaciálneho chirurga, klinického genetika a psychológa.

Odborná literatúra týkajúca sa rázštepov tváre a ich liečby chýbala už veľmi dlhú dobu. Preto je predkladaná monografia vítaným oživením knižného trhu.
V knihe sú úplne vyčerpávajúco zhrnuté najnovšie poznatky o tvárových rozštepoch a ich komplexnej liečbe. Kniha je rozdelená na teoretickú a chirurgickú časť. V úvode teoretickej časti knihy je stručný prehľad histórie chirurgickej liečby rázštepových chýb a Rázštepovej poradne Kliniky plastickej chirurgie. Ďalšie kapitoly sa venujú epidemiológii a etiológii rázštepových chýb, genetickej podstate orofaciálnych rázštepov, embryogenéze tváre, anatómii normálnej a rázštepovej tváre, antropometrii a jej miestu v liečbe orofaciálnych rázštepov a klasifikácii rázštepových chýb. V chirurgickej časti je popísaný multidisciplinárny prístup k pacientom s rázštepom, anestéziologický postup pri operačnej liečbe týchto pacientov, chirurgická liečba rázštepov pery a podnebia, chirurgia korekcie abnormálneho postavenia čeľustí u pacientov s rázštepom. Kniha obsahuje aj bohatú obrazovú prílohu.

Publikácia je veľkým prínosom pre plastických chirurgov, zvlášť pre mladú nastupujúcu generáciu pripravujúcu sa na atestáciu, ale aj pre odborníkov zaoberajúcich sa rázštepovou problematikou v rámci interdisciplinárnej spolupráce.