SOMATOPATOLOGIE: Nauka o nemocech těla

Miroslav Orel a kol.
Grada, 2014
Signatúra: K 56817

Kniha prináša základné informácie o poruchách a chorobách ľudského tela. Čitatelia v nej nájdu zásadné poznatky o mechanizmoch vzniku onemocnení, ich triedení a klasifikácii, ale tiež o členení lekárskych odborov alebo o celostnom pohľade na zdravie a chorobu.

Celý text je rozdelený do troch celkov: V prvej časti autori vymedzili oblasť záujmu somatopatológie, pojmy zdravia a choroby a predstavili medicínske vedy, ktoré somatopatológiu zastrešujú. Druhá časť je venovaná všeobecnej somatopatológii a venuje sa základným mechanizmom, ktoré vznik a rozvoj choroby sprevádzajú. Tretia časť je zameraná predovšetkým na vybrané choroby jednotlivých systémov.

Kniha je primárne určená študentom psychológie, pedagogiky, sociológie, ošetrovateľstva a ďalších nemedicínskych odborov ako zdroj základných poznatkov o chorobách ľudského tela. Publikáciu môžu využiť aj absolventi príslušných odborov a tiež záujemcovia zo širšej verejnosti.

Autori sa snažili priblížiť mechanizmy vzniku telesných chorôb a priniesť stručný prehľad, alebo skôr predstavu o jednotlivých diagnózach. Nie je úlohou „nelekárov“ choroby presne diagnostikovať a liečiť, ale ľudia v profesiách, ktoré pracujú s ľuďmi, by základnú predstavu o telesných chorobách mať mali. Cieľom autorov bolo nielen priniesť študijný materiál pre predmet somatopatológia, ale tiež poskytnúť stručné základné informácie pre odborníkov bez medicínskeho vzdelania.