Selhání střeva a transplantace tenkého střeva

M. Oliverius, P. Kohout et al.
Mladá fronta, 2017
Signatúra: K 58676

Chorí so zlyhaním čreva predstavujú skupinu veľmi vážne postihnutých pacientov s významným ovplyvnením kvality ich života. Ich liečba si vyžaduje vysoko erudovaný tím odborníkov s veľmi úzkou medziodborovou spoluprácou. Správne a včasné rozhodnutie o liečbe môže u týchto pacientov zásadne ovplyvniť adaptačné mechanizmy, ktoré vedú ku zlepšeniu, a vytvoriť tak podmienky pre dlhodobé prežívanie s adekvátnou kvalitou života.

Hoci medicína dokáže s využitím laboratórnych a zobrazovacích metód dobre definovať zlyhanie mnohých orgánov, problematika zlyhania čreva - jeho definícia, diagnostika a komplexná liečba - roky unikala pozornosti. Monografia Selhání střeva a transplantace tenkého střeva je prvým uceleným dielom v českej literatúre, ktorej snahou je komplexne pokryť túto oblasť.

Zatiaľ čo úvodné kapitoly knihy sú venované fyziológii, patofyziológii a imunológii čreva, najväčšieho imunitného orgánu v ľudskom tele, vrátane jeho základných funkcií, ďalšie kapitoly sú zamerané na diagnostiku zlyhania čreva a súčasné možnosti liečby. Vzhľadom k závažnosti stavu, ktoré zlyhanie čreva predstavuje, nemožno zabúdať ani na psychický stav týchto pacientov a okrem liečby tela je potrebné pamätať aj na liečbu ich duše. Zvláštna pozornosť je venovaná zlyhaniu čreva u detí, ktoré sa od dospelej populácie odlišuje nielen etiológiou, ale i priebehom a možnosťami adaptácie.

Čitateľom sa dostáva do rúk kniha, ktorá popisuje fakty i praktické znalosti rozličných členov lekárskych tímov, ktorí spolu kooperujú pri vyšetreniach, stanovení diagnózy, liečbe a následnej starostlivosti o pacientov. Ide o unikátny súbor príspevkov popredných odborníkov, ktorý podáva komplexný pohľad na problematiku zlyhania tenkého čreva a jeho transplantáciu.