Vaskulární diagnostika a intervenční výkony

Václav Procházka, Vladimír Čížek a kol.
Maxdorf, 2012
Signatúra: K 55700

Kniha je písaná hlavne pre študentov rádiológie, rádiologických asistentov, sestričky a inštrumentárky na katetrizačných sálach a angiolinkách. Popisuje neinvazívne i invazívne metódy vyšetrenia cievneho systému a intervenčné terapeutické výkony na cievach. Základom je angiografia - röntgenové zobrazovanie žíl a tepien pomocou kontrastnej látky. Rozvojom materiálov a nástrojov pre intervenciu, ako sú vodiče, katétre, dilatačné balóniky alebo stenty, došlo ku vzniku intervenčnej angiorádiológie.

Učebnica začína všeobecnou časťou, kde je spomenutá história intervenčnej angiorádiológie. Ďalej nasledujú zásady a role jednotlivých pracovníkov pri inštrumentovaní na katetrizačnej sále, prehľad inštrumentária pre cievny prístup a diagnostické a terapeutické výkony, a tiež aj prehľad kontrastných látok s priradením k jednotlivým zobrazovacím modalitám. Po rozsiahlych anatomických základoch cievneho systému sú predstavené základné zobrazovacie metódy – magnetická rezonancia, ultrasonografia, počítačová tomografia, digitálna subtrakčná angiografia a 3D angiografia. V súvislosti s intervenčnou a radiačnou záťažou pacienta je zaradená kapitola, ktorá oboznamuje so starostlivosťou a ochranou pacienta pred rizikami. V poslednej kapitole sú rozpracované základné terapeutické intervencie a najčastejšie riešené ochorenia – perkutánna transluminálna angioplastika a stentovanie periférnych alebo karotických tepien, trombolýza tepien a žíl pri akútnej končatinovej ischémii, embolizácia cievnych malformácií a dysplázií, embolizácia intrakraniálnych aneuryziem a nádorov, cievne mozgové príhody, stenózy obličkových tepien, implantácia kaválnych filtrov, endovaskulárna liečba poranených ciev a ochorenia hrudnej a brušnej aorty.

Veľkým kladom je stručné zhrnutie a úlohy a otázky k zamysleniu na konci každej podkapitoly. Ďalšou vynikajúcou didaktickou pomôckou je, že na začiatku každej podkapitoly sú uvedené nasledovné skutočnosti: čo sa dozviete v tomto oddiele, čoho budete schopní, kľúčové slová a nakoniec čas potrebný na preštudovanie učiva oddielu.