Všeobecné praktické lékařství

Bohumil Seifert, Václav Beneš, Svatopluk Býma et al.
Galén, 2013
Signatúra: U 11128

Od prvého vydania knihy Všeobecné praktické lékařství uplynulo už niekoľko rokov. Kniha naplnila naliehavú potrebu zhrnúť základy teórie odboru, jeho charakteristiky, postavenie a úlohu v systéme starostlivosti o zdravie v Českej republike. Stala sa základnou učebnicou odboru na lekárskych fakultách a uplatnila sa ako publikácia pre lekárov v špecializačnej príprave i v praxi.

Predkladané druhé prepracované vydanie tejto učebnice prináša novelizovanú a upravenú úvodnú teoretickú časť, ktorá je venovaná teórii odboru všeobecného lekárstva, jeho charakteristike a náplni. Špecifiká odboru sú dokumentované odlišnosťami v epidemiológii ochorení, v prostredí a podmienkach, v ktorých je starostlivosť poskytovaná a v metódach a prístupoch, ktoré praktický lekár a jeho spolupracovníci v primárnej starostlivosti používajú. Je teda zameraná predovšetkým na špecifické technológie, ktoré vo svojich činnostiach uplatňujú praktickí lekári a na ich jedinečný vzťah k pacientom.

Druhá, špeciálna časť, je venovaná doporučeným diagnostickým a liečebným postupom pre všeobecných praktických lekárov - guidelines pre prax. Na ich tvorbe sa podieľalo 113 autorov a 83 oponentov – špecialistov a všeobecných praktických lekárov. Jednotlivé odborné témy sú rozdelené do piatich celkov (Kardiovaskulárna problematika, Pneumologická problematika, Metabolické ochorenia , Bolestivé stavy, Ďalšie dôležité stavy a choroby ) podľa závažnosti a frekvencie, s akou tvoria náplň starostlivosti poskytovanej všeobecnými praktickými lekármi.