Všeobecné praktické lékařství

B. Seifert, S. Býma et al.
Galén, 2019
Signatúra: K 59548

Všeobecní praktickí lekári majú svoju nezastupiteľnú úlohu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti nielen v oblasti prevencie a včasného záchytu ochorení, ale i starostlivosti o chronicky chorých pacientov.

Tretie, prepracované a rozšírené vydanie vyše 800-stranovej monografie Všeobecné praktické lekárstvo je určené študentom lekárskych fakúlt, lekárom v špecializačnej príprave a tiež praktikujúcim lekárom, ktorých môže inšpirovať v ďalšom profesionálnom rozvoji.

Všeobecná časť publikácie reflektuje zmeny v legislatíve a organizácii lekárskej starostlivosti, ale aj názorové posuny v obci praktických lekárov. Všeobecné praktické lekárstvo je predstavené ako odbor, ktorý môže pomôcť odpovedať na budúce potreby populácie a zaistiť udržateľnú starostlivosť orientovanú na človeka. Špecifickosť odboru je dokumentovaná odlišnosťami v epidemiológii chorôb a stavov, v prostredí a podmienkach, v ktorých je starostlivosť poskytovaná, a v metódach a prístupoch, ktoré praktický lekár a jeho spolupracovníci v primárnej starostlivosti používajú. Je teda zameraná predovšetkým na špecifické technológie, ktoré vo svojich činnostiach a postupoch uplatňujú praktickí lekári, a na ich jedinečný vzťah k pacientom.

Špeciálna časť prináša sadu nových aktualizovaných odporúčaných diagnostických a terapeutických postupov pre praktických lekárov, vytvorených podľa metodiky a s garanciou Centra doporučených postupov Spoločnosti všeobecného lekárstva ČLS JEP. Na ich vytvorení sa podieľalo 177 osobností českej medicíny, vrátane 32 praktických lekárov, v úlohe autorov i oponentov.