Žilní vstupy

J. Charvát a kol.
GRADA Publishing, 2016
Signatúra: K 58500

Žilové vstupy sú nevyhnutné u väčšiny hospitalizovaných pacientov. Účelom ich zavedenia je aplikácia liekov a výživy, odber krvi, ako aj rôzne diagnostické a liečebné výkony. Všetky žilové vstupy majú svoje indikácie, ale môžu byť spojené s komplikáciami, ktoré je potrebné poznať, a je treba vedieť ako im predchádzať. V prevencii komplikácií hrá významnú úlohu nielen správne využívanie príslušných technológií a dodržiavanie doporučených postupov pri zavádzaní i ošetrovaní, ale predovšetkým individuálny výber najvýhodnejšieho žilového vstupu pre každého pacienta.

V predloženej publikácii je okrem popisu zavedenia jednotlivých strednodobých a dlhodobých žilových vstupov kladený najväčší dôraz na indikácie, kontraindikácie, výhody a spôsob ošetrenia jednotlivých žilových vstupov. Snahou autorov bolo ukázať, že strednodobé i dlhodobé žilové vstupy majú veľký význam pri starostlivosti o hospitalizovaného, ale aj ambulantného pacienta a že starostlivosť o nich vyžaduje tímovú spoluprácu medzi lekármi a zdravotnými sestrami.

Publikácia je rozdelená na štyri časti a obsahuje bohatú obrazovú dokumentáciu. Prvá všeobecná časť sa venuje anatómii žilového systému, základom cievnej hemodynamiky, vlastnostiam liekov pre parenterálnu aplikáciu, opatreniam extravazácii liečiv, využitiu ultrazvuku pri kanylácii a alternatívnych prístupoch do žilového systému.

Druhá časť je venovaná jednotlivým implantačným systémom. V jednotlivých kapitolách sú opísané dlhodobé centrálne žilové katétery, intravenózne porty, periférne žilové katétery. Špeciálna pozornosť je zameraná na ošetrovanie cievnych vstupov. V závere tejto časti sú definované požiadavky na pracovisko, ktoré zavádza dlhodobé a strednodobé žilové vstupy.

V tretej časti je podrobne rozobrané klinické využitie dlhodobých a strednodobých žilových vstupov, predovšetkým ich využitie v onkológii, pri aplikácii parenterálnej výživy, v intenzívnej starostlivosti a u vybraných stavov, kde je žilový vstup nevyhnutný.

V štvrtej časti sú popísané etické, ekonomické a psychologické aspekty využívania žilových vstupov.