Zlyhávanie srdca

Eva Goncalvesová et al.
ProLitera, 2015
Signatúra: K 57775

Srdcové zlyhávanie je dnes jednou z najzávažnejších príčin úmrtnosti a chorobnosti, ako aj jednou z vedúcich príčin hospitalizácií. Počet pacientov, ako aj počet úmrtí na srdcové zlyhávanie v posledných desaťročiach narastá a odhaduje sa, že bude aj naďalej stúpať. Najvac ohrozená je populácia starších ľudí, kde prevalencia aj incidencia nadobúda rozmery epidémie.

Srdcové zlyhávanie je modelom častého a vážneho chronického ochorenia, pri riešení ktorého sa musí spájať dennodenná precízna rutinná práca s epizodickou technickou virtuozitou, schopnosť mnohorozmernej analýzy kardiálneho poškodenia a jeho dopadov so zvládnutím multidisciplinárnej komunikácie, súbežne s pochopením duše ťažko chorého pacienta.

Predkladaná monografia podáva ucelený pohľad na širokú multidisciplinárnu problematiku srdcového zlyhávania. Cieľom editorky bolo zostaviť monografiu, ktorá by svojim obsahom aj formou odrážala rozsah a hĺbku problematiky, ale aj dennodennej praxe a aj pacientskeho vnímania. Monografia poskytuje aktuálny vedecký pohľad na jednotlivé otázky v diagnostike a liečbe srdcového zlyhávania. Súčasne formou kazuistík autori chceli prostredníctvom konkrétnych situácií priblížiť odraz a prenos týchto poznatkov v praxi. Kniha je obohatená aj o príbehy, ktoré napísali pacienti sami.

Vyše 600 stranová publikácia je obohatená o množstvo obrázkov, grafov a tabuliek.

Je určená kardiológom aj internistom, začiatočníkom aj pokročilým, klinikom aj vedcom. Nájdu v nej poznatky a inšpiráciu nie len pre oblasť srdcového zlyhávania, ale aj pre riešenie kardiologických problémov a problémov, ktoré súvisia s kardiológiou.