WHO

WHO Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) je špecializovaná agentúra Organizácie spojených národov, ktorá má vedúce postavenie v oblasti verejného a globálneho zdravia.

Oficiálne vznikla 7. apríla 1948, kedy do platnosti vstúpila Ústava Svetovej zdravotníckej organizácie tým, že ju ratifikovalo 26 zo 61 signatárskych štátov. Odvtedy oslavuje Svetová zdravotnícka organizácia a s ňou celý svet v tento deň Svetový deň zdravia.

V čase, keď bola založená WHO, verejné zdravotníctvo čelilo skľučujúcej úlohe obnoviť základné zdravotnícke služby v krajinách zničených vojnou. Niektoré z prvých aktivít boli urgentnou odpoveďou na túto skľučujúcu situáciu: poskytovanie liekov a vakcín, kontrola či zabránenie vzniku epidémií a poskytovanie pomoci utečencom. Už v tomto období si však zakladatelia WHO boli vedomí širšieho poslania tejto novovzniknutej organizácie, a to poskytovať mechanizmus, pomocou ktorého by všetky krajiny sveta mohli spolupracovať v ich úsilí o zlepšenie zdravia.

WHO položila základ takejto spolupráce a poukázala na jej mnohonásobný benefit. Spolupráca priniesla napríklad jednotné štandardy pre liečivá, systém generických názvov pre farmaceutické produkty, medzinárodne porovnateľné štatistické údaje aj výsledky výskumov, univerzálny systém klasifikácie príčin chorôb, poranení a úmrtí a v neposlednom rade dohodu expertov o najlepších praktikách pri zvládaní množstva zdravotných problémov.

Zastúpenie WHO v Slovenskej republike

Kancelária WHO na Slovensku
Limbová 2
837 52 Bratislava
tel./fax: 02/547 736 62; 02/593 731 40

Regionálny úrad WHO pre Európu
(WHO Regional Office for Europe)
Scherfigsvej 8
DK-2100 Copenhagen
Denmark
tel.: + 45 39 17 17 17
fax: + 45 39 17 18 18

Svetová zdravotnícka organizácia – ústredie
(World Health Organization – Headquarters)
Avenue Appia 20
CH-1211 Geneva
Switzerland
tel.: + 41 22 791 21 11
fax: + 41 22 791 31 11
e-mail: info@who.int

Dátum poslednej aktualizácie: 4.12.2019