Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy

Y. Mellová, G. Hešková, D. Výbohová, M. Mello, L. Kunertová, M. Marčeková
Vydavateľstvo Osveta, 2018
Signatúra: U 12038

Druhé upravené vydanie učebnice anatómie je určené študentom ošetrovateľstva a ostatných nelekárskych študijných programov vysokoškolského štúdia, ako aj študentom biomedicínskeho inžinierstva. Cieľom štúdia anatómie týchto študijných programov je porozumieť princípu stavby ľudského tela, jeho častí a orgánov do takých detailov, aby získané vedomosti boli trvalé a boli podkladom pochopenia fyziologických a patologických procesov a zmien. Získané vedomosti umožnia absolventom byť primeranými partnermi lekárov v procese zdravotnej starostlivosti.

Učebnica je koncipovaná tak, aby ju mohli používať študenti zdravotníckych škôl. Preto všetky anatomické názvy, ktoré si majú osvojiť študenti stredných zdravotníckych škôl, sú uvedené v slovenskom aj latinskom jazyku. Polotučne sú zvýraznené tie latinské názvy, ktoré musia ovládať absolventi vysokoškolského štúdia. Podobne aj opisy obrázkov zahrnujú slovenské názvy základných anatomických štruktúr pre študentov stredoškolského štúdia a latinské názvy pre študentov vysokoškolského štúdia. Latinské názvy bez slovenských ekvivalentov uvedené v textoch sú určené pre študentov, ktorí chcú získať hlbšie vedomosti, ako aj pre študentov doktorandského štúdia.

Kniha je prehľadne spracovaná podľa jednotlivých systémov. Obsahuje aj kapitolu s prehľadom často používaných latinských termínov a ich slovenských ekvivalentov, ktorých znalosť je nevyhnutná pre správne pochopenie opisovaných anatomických štruktúr a anatomických súvislostí. Publikácia je doplnená množstvom precíznych ilustrácií, ktoré umožňujú lepšie pochopenie problematiky.