Anestéziológia a intenzívna medicína pre študentov lekárskej fakulty

J. Firment a kol.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019
Signatúra: U 12154

V predloženej učebnici si autori predsavzali zhrnúť informácie, ktoré pre úspešné absolvovanie predmetu Anestéziológia a intenzívna medicína považujú za esenciálne. Množstvo textu je stranovo limitované, preto si nemožno nárokovať na kompletnosť zhrnutej problematiky. Predpokladá sa, že študent na preukázanie vedomostí v študijnom predmete Anestéziológia a intenzívna medicína využije aj poznatky a skúsenosti nadobudnuté počas prednášok, praktických cvičení a samostatného štúdia iných dostupných zdrojov podľa zverejneného obsahu okruhov tém vyžadovaných na skúšku.

Jednotlivé kapitoly sú vybraté a zostavené tak, aby obsiahli štyri základné oblasti, ktoré sa vyučujú v rámci predmetu Anestéziológia a intenzívna medicína. Sú to: Anestéziológia, Intenzívna medicína, Liečba bolesti a Neodkladná starostlivosť. Celý publikovaný materiál pozostáva z 224 strán a je rozdelený do ôsmich kapitol. Pre lepšiu názornosť je učebnica doplnená mnohými prevzatými aj originálnymi obrázkami a tabuľkami.

Učebnica je určená predovšetkým študentom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, piatych ročníkov študijného programu programov Všeobecné lekárstvo pripravujúcich sa na skúšku z predmetu Anestéziológia a intenzívna medicína a študijného programu Zubné lekárstvo pripravujúcich sa na skúšku z predmetu Anestéziológia. Základné informácie však poskytne aj lekárom začínajúcim pracovať v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína a lekárom pracujúcim v blízkych medicínskych odboroch (najmä chirurgických a v intenzívnej medicíne). Určite si však v nej nájdu zdroje mnohých informácií aj sestry pripravujúce sa na skúšku v postgraduálnom špecializačnom štúdiu v odbore Anestéziológia a intenzívna starostlivosť.