Celiakie

I. Hoffmanová
Mladá fronta, 2019
Signatúra: K 59524

Celiakia je celoživotné systémové autoimunitné ochorenie vyskytujúce sa u geneticky vnímavých jedincov, ktoré je spôsobené neznášanlivosťou lepku (gluténu) – bielkoviny prítomnej v pšenici, jačmeni a raži. Okrem príznakov malabsorpčného syndrómu sa môže celiakia manifestovať aj veľmi rozmanitým spektrom mimočrevných komplikácií.

Monografia je určená predovšetkým lekárom v nemocničnej a ambulantnej praxi. Jej cieľom je podať súčasný a ucelený pohľad na celiakiu ako na veľmi častú chorobu s pestrými gastrointestinálnymi a systémovými prejavmi. Venuje sa historickým, epidemiologickým a patogenetickým súvislostiam, úskaliam diagnostiky a následného klinického sledovania i komplikáciám ochorenia. Dôraz je tu kladený najmä na podrobné objasnenie mimočrevných prejavov ochorenia tak, aby lekári rôznych špecializácií mali predstavu za akých klinických okolností je nutné v diferenciálnej diagnostike pomýšľať na prítomnosť celiakie, alebo na koexistenciu iného chorenia s celiakiou.

Kapitoly venované bezlepkovej diéte, novým potravinárskym smerom, začleneniu ovsa do diéty a klinickému sledovaniu celiatikov by mohli nájsť čitateľov aj medzi nutričnými terapeutmi, pacientmi alebo výrobcami bezlepkových produktov.

Klinická časť monografie sa opiera o autorkine dlhoročné skúsenosti s diagnostikou a liečbou pacientov s celiakiou i s ďalšími gastroenterologickými chorobami.