Dárci orgánů

Eva Kieslichová a kol.
Maxdorf, 2015
Signatúra: K 57861

Transplantačná medicína zaznamenáva v posledných desaťročiach značný rozvoj a transplantácie orgánov sa stali liečbou voľby pre mnohých pacientov so závažným orgánovým postihnutím. Zlepšenie starostlivosti o darcov orgánov, zdokonalenie chirurgických techník spolu s novými postupmi v anestézii a intenzívnej starostlivosti a pokroky v imunosupresívnej terapii v posledných rokoch značne zlepšili prežívanie príjemcov transplantovaných orgánov.

Transplantačná medicína je založená na tesnej multidisciplinárnej spolupráci špecialistov v interných odboroch, transplantačných chirurgov, imunológov, anesteziológov, zdravotných sestier, fyzioterapeutov, koordinátorov; nenahraditeľní pre fungujúci program sú patológovia, biochemici a mikrobiológovia.

Podmienkou fungovania transplantačnej medicíny je nielen dostatok skúsených a vzdelaných špecialistov a dostupnosť technológií, ale aj podpora celej spoločnosti. Prax transplantácie orgánov je z historického hľadiska relatívne nový fenomén a prináša so sebou etické dilemy a právne konzekvencie.

Cieľom monografie je zhrnúť základné a praktické poznatky v oblasti darcovstva orgánov a poskytnúť čitateľom ucelený obraz tejto problematiky. Jednotlivé kapitoly monografie sa venujú histórii orgánových transplantácií v ČR a vo svete; koncepcii smrti a smrti mozgu v historickom prehľade; etike odberu orgánov od zomretých darcov v ČR; právnym podkladom pre odbery orgánov a uskutočnenie transplantácii v ČR; organizácii odberov a orgánových transplantácií; úlohe koordinátora v transplantačnom programe; princípom alokácie odobratých orgánov; základom transplantačnej imunológie a imunogenetiky; trom kategóriám darcov orgánov; marginálnym darcom, kontraindikáciám odberu z medicínskych dôvodov; infekciám u darcov orgánov a riziku prenosu infekcie na príjemcu; žijúcim darcov orgánov a odberu jednotlivých orgánov od darcov.

Kniha autorského kolektívu je koncipovaná ako komplexná učebnica a je určená predovšetkým profesionálom z odborov anesteziológie a intenzívnej medicíny, chirurgie, transplantačnej medicíny, študentom medicíny, ale i zainteresovaným zdravotníckym pracovníkom z iných odborov.