Dětská anestezie

V. Mixa a kol.
Mladá fronta, 2019
Signatúra: K 59554

Z dlhodobého hľadiska predstavuje počet detských anestézií v Českej republike okolo 10% zo všetkých podaných anestézií, ide teda približne o stotisíc detí ročne (pacientov do 18 rokov). V posledných rokoch navyše dochádza k sústredeniu starostlivosti o detských pacientov do špecializovaných centier, a tak sú príležitosti získať väčšiu skúsenosť v anestézii detí pre väčšinu lekárov veľmi obmedzené. Dôsledkom toho sa prevažná väčšina anestéziológov stretne s anestéziou detí len celkom výnimočne, najskôr v urgentnej a teda veľmi stresujúcej situácii.

Kolektív autorov, anestéziológov z popredných českých a moravských pracovísk zaoberajúcich sa starostlivosťou o detských pacientov, pripravil knihu, ktorá si kladie za cieľ poskytnúť prehľadné zhrnutie problematiky týkajúcej sa detskej anestézie. Publikácia je určená nielen lekárom anestéziológom, ale tiež širokej skupine študentov a nelekárskeho zdravotníckeho personálu.

Vo všeobecnej časti knihy sú zhrnuté fyziologické a farmakologické odlišnosti detského veku vo vzťahu k anestézii, propedeutické postupy vrátane periférnych a centrálnych blokád a popísané je tu aj vybavenie potrebné na úspešné podávanie anestézie dieťaťu. Špeciálna časť obsahuje jednotne spracované postupy podávania anestézie pre odbory detskej chirurgie, ortopédie, neurochirurgie, očného lekárstva a ďalších špecializácií. Patričný priestor je tu venovaný úzko špecializovaným výkonom, ako je napr. anestézia novorodenca alebo anestéziologická starostlivosť o popálené deti. Súčasťou špeciálnej časti je tiež prehľad najčastejších komplikácií.
Publikáciu dopĺňa bohatá obrazová dokumentácia, tabuľky a algoritmy, register a množstvo fotodokumentácie a ilustrácií.