Dětská otorinolaryngologie

Ivo Šlapák, Milan Urík a kolektív
Mladá fronta, 2019
Signatúra: K 59579

Komplexne poňatá monografia predstavuje ucelený zdroj informácií pre čitateľov, ktorí potrebujú alebo chcú získať rozšírený prehľad v odbore ORL so zreteľom na detský vek pacienta. Autori poukazujú predovšetkým na špecifiká ochorení v jednotlivých fázach vývoja dieťaťa oproti dospelej populácii. Mnohé liečebné postupy musia rešpektovať vek pacienta a možnosti terapeutickej intervencie sú samozrejme týmto faktom modifikované. Zvlášť u najmenších detí, u ktorých sa organizmus rozvíja po anatomickej i funkčnej stránke, je potrebný adekvátny pohľad a posúdenie veku.

Autori knihy predkladajú čitateľom prehľadne zoradené aktuálne informácie, poznatky i skúsenosti týkajúce sa chorôb a vývojových porúch v oblasti ucha, nosa a paranazálnych dutín, hltana, hrtana a mäkkých tkanív krku a takisto porúch hlasu aj reči, a to tak z hľadiska ich etiopatogenézy, diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky, ako i moderných liečebných postupov. Publikácia tiež zachytáva dynamický vývoj súčasných možností diagnostiky a korekcie porúch sluchu. Prezentované sú tu najmä najnovšie možnosti v použití audioimplantátov, ktoré boli uvedené do medicínskej praxe v poslednom roku. Vďaka nim sa výrazne zmenila prognóza rozvoja detských pacientov s ťažkou poruchou či úplnou stratou sluchu a zvýšila sa tak ich kvalita života, ako aj možnosť zaradenia do bežného školského kolektívu i do plnohodnotného života. Ide o úplne nové, v detskej medicínskej praxi doteraz nepoužívané technické zariadenia, implantované v oblasti hlavy.
Druhé, prepracované vydanie je bohato doplnené názornými schémami, tabuľkami, farebnými obrázkami a fotografiami i o nové kapitoly.