Farmakologie

Jan Švihovec a kol.
Grada, 2020
Signatúra: K 59817

Monografia pokrýva všetky oblasti všeobecnej i špeciálnej farmakológie. Je určená pre pregraduálnu výuku i pre postgraduálne vzdelávanie v rôznych oblastiach medicíny. Hlavným zameraním monografie je predložiť súbor základných informácií, ktoré zahŕňajú všetky dôležité oblasti farmakológie. Koncepčne sa jedná o spojenie klasického prístupu farmakologického a farmakoterapeutického. Tomu zodpovedá aj výber autorov, ktorí pôsobia na klinických pracoviskách.

Rozsiahla monografia sa delí na všeobecnú a špeciálnu časť a uvádza základné informácie prakticky o všetkých liečivých látkach, ktoré sú v súčasnej dobe používané.

Všeobecná časť obsahuje 8 kapitol. Sú tu podrobne vysvetlené všeobecné farmakodynamické a farmakokinetické pochody, ktoré tvoria základ pre predstavu o pohybe liečivej látky v organizme až k miestu jej pôsobenia, a prispievajú tak i k správnemu výberu liekovej formy a nastaveniu dávkovacej schémy. Obsahuje i ďalšie dôležité kapitoly, ako sú napr. Vývoj nového liečiva, Farmakoekonomika či Závislosť na návykových látkach.

Špeciálna časť je rozčlenená do 28 kapitol prevažne podľa klinického použitia liečivých látok. Podrobne sú v rozsiahlych kapitolách popísané liečivé látky používané v neurológii, psychiatrii, kardiológii, reumatológii, hematológii, pri ochorení dýchacích ciest a tráviaceho traktu. Podrobne je tiež rozobraná protinádorová terapia a možnosti ovplyvnenia imunitného systému. Štandardne sú zahrnuté aj antiinfekčné látky vrátane antiparazitík a antiprotozoálnych látok. Komplexne sú popísané tiež hormonálne liečivá, celá skupina antidiabetík a terapia osteoporózy. Ako samostatné kapitoly dopĺňajú špeciálnu časť liečivá používané v dermatológii a oftalmológii.

Publikácia obsahuje rozsiahlu obrazovú dokumentáciu a veľký počet prehľadných tabuliek, ktoré sumarizujú a sprehľadňujú veľký rozsah uvádzaných informácií. V knihe nájdeme pre odľahčenie aj niekoľko ilustrácií ak. mal. Miroslava Bartáka.