Farmakoterapia bolesti pre lekárov a farmaceutov

Igor Martuliak
Martimed s.r.o., 2019
Signatúra: K 59619

Predložená vedecká monografia, prvá svojho druhu na slovenskom a českom trhu, ponúka širokej lekárskej a odbornej verejnosti moderný a konzistentný pohľad na bolesť z hľadiska patologickej fyziológie, diagnostiky, klinickej symptomatológie a liečby. Nové poznatky obsiahnuté v knihe predstavujú tak z praktického ako aj vedeckého pohľadu enormný potenciál vedecky podložených postupov k optimálnej personalizovanej liečbe u konkrétneho pacienta. Čitateľovi sa tu poskytuje plnohodnotný farmakologický prehľad a charakteristiky predstaviteľov rôznorodých skupín analgetík používaných v liečbe bolestivých stavov.

Hlavným zámerom knihy je priniesť čitateľom komplexné informácie o problematike farmakoterapie tak akútnej, ako aj chronickej bolesti v rozsahu, ktorý je síce obsažný, ale ešte prehľadný. Sumarizuje aktuálne poznatky s liečbou pacientov v detskom veku, ale aj s podávaním liekov u vybraných skupín pacientov, ako sú tehotné a dojčiace ženy, pacienti s poškodením pečene a obličiek a pod. Zároveň má však ambíciu svojmu čitateľovi priniesť aj vysvetlenie dôvodu jednotlivých klinických rozhodnutí, miesto farmaka v algoritme farmakoterapie bolesti i spôsob jeho účinkovania, ale aj priblížiť techniku vyšetrovania algeziologického pacienta, stanovenie diagnózy bolesti a individuálneho liečebného plánu. Každý odborník by si mal mať možnosť nájsť v nej potrebné informácie o riešení bolesti svojho problematického pacienta s bolesťou či už v ambulancii, alebo na lôžkovom oddelení.

Knihu využijú nielen lekári v špecializačnej príprave v odbore algeziológia, ale napríklad aj medici v ich pregraduálnom štúdiu, nakoľko svojim obsahom, rozsahom i recenzovaním spĺňa kritériá vysokoškolskej učebnice. Mala by však predovšetkým slúžiť ako príručka pre bežnú, každodennú klinickú prax liečby akútnych i chronických bolestivých stavov na pracoviskách všeobecných lekárov, ale aj špecialistov všetkých klinických odborov. Poslúži však ako zdroj informácií aj pre farmaceutov.