Hepatitída C

P. Urbánek
Mladá fronta, 2017
Signatúra: K 58582

Infekcia vírusom hepatitídy C (HCV infekcia) patrí do skupiny krvou prenosných ochorení a je najčastejšou príčinou chronického ochorenia pečene a cirhózy pečene. Globálna prevalencia sa pohybuje na úrovni 2,2%, čo predstavuje zhruba 150 miliónov chronicky infikovaných osôb. Vo vyspelých krajinách západného sveta predstavujú dôsledky chronickej HCV infekcie najčastejšiu príčinu transplantácie pečene.

Monografia Hepatitída C obsahuje kompletnú problematiku týkajúcu sa vírusovej hepatitídy C. Ide o najobsiahlejšiu prácu venovanú tejto problematike v českej literatúre.

V úvode je venovaná pozornosť histórii výskumu vírusových hepatitíd, histórii pátrania po pôvodcovi non-A, non-B hepatitídy a vlastnému objavu vírusu hepatitídy C. Nasleduje časť venovaná virológii, molekulárnej genetike a replikačnému cyklu vírusu. Ďalej je pozornosť venovaná epidemiológii infekcie, príčinám rozdielnej prevalenie infekcie v rôznych geografických oblastiach či v rizikových skupinách. Podrobne sú rozobrané diagnostické metódy, ich správne indikácie a interpretácie. Ťažiskom knihy je klinická problematika, priebeh akútnej i chronickej infekcie, mimopečeňové prejavy HCV infekcie, možnosti predikcie rozvoja pečeňovej fibrózy a cirhózy s jej komplikáciami vrátane hepatocelulárneho karcinómu. Záverečná časť je venovaná terapeutickým možnostiam onemocnenia, jednak variantom liečby v súčasnej dobe opúšťaným, ale i moderným liečebným kombináciám priamo pôsobiacich virostatík.