Imunohematológia a transfúzna medicína pre prax

Viera Fábryová a kol.
Grada Publishing, a.s., 2012
Signatúra: K 55464

Imunohematológia a transfúzna medicína sú odbory, ktoré využívajú takmer všetky odvetvia medicíny. Keďže celý proces od darovania krvi, cez jej vyšetrenie a spracovanie až po klinické využitie je málo známy, predkladaná publikácia chce poskytnúť ucelený obraz o jeho jednotlivých krokoch, o vývoji a problémoch v odbore.

Prvá kapitola sa venuje histórii darcovstva krvi, ktorá sa vyvíjala od primitívnych predstáv až po explóziu hlavne imunohematologických poznatkov v minulom storočí a pokračovala až do dnešnej doby.

Ďalšie kapitoly sa venujú imunohematologickej problematike, od definovania základných pojmov ako sú antigény a protilátky až po prehľad jednotlivých systémov krvných skupín. S tým úzko súvisí etiopatogenéza, diagnostika a liečba autoimunitne podmienených chorôb ako aj problematika hemolytickej choroby plodu a novorodenca.

Dôležitá časť publikácie približuje súčasný stav darcovstva krvi na Slovensku, prípravu krvných prípravkov a ich vyšetreniu po imunohematologickej a infektologickej stránke.

Napokon kapitoly zamerané na klinickú prax sa venujú definovaniu jednotlivých krvných prípravkov až po ich indikáciu a využitie pri hemoterapii, závažnej problematike liečby masívneho krvácania a transfúznym reakciám, ich riešeniu a dokumentácii.

Ďalšie kapitoly sú venované hemovigilancii a aktuálnym trendom v transfúziológii.

Publikácia je doplnená početnými schémami a obrázkovou prílohou.

Autori veria, že publikácia zaujme lekárov rôznych špecializácií poskytnutím nových poznatkov. Potrebné údaje v nej nájdu aj študenti lekárskych fakúlt a iných vysokých zdravotníckych škôl.